Tal­le­ne som gir Start grunn til å jub­le

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

❞ Det be­tyr mye å vin­ne fot­ball­kam­per.

STEINAR PE­DER­SEN, Start-tre­ner

Etter to år med mør­ke, mør­ke tall, kan vi nå pre­sen­te­re sta­ti­stikk som vil få Start-fan­sen til å gli­se

– Det var ikke meg i hvert fall.

Es­pen Børuf­sen er i stor­form om da­gen, med fire mål fra de to sis­te kampene, men sli­ter med å sva­re på hvem som var for­ri­ge Start-spil­ler som sat­te to mål i to kam­per på rad.

Sva­ret: Ole Mar­tin Årst i 2010. FLEST MÅL SI­DEN 2004

Sta­ti­stikk kan bru­kes til det mes­te, og de sis­te åre­ne har Fædre­lands­ven­nen og and­re brukt tal­le­ne for å il­lust­re­re hvor his­to­risk dår­lig det har gått med Start de sis­te åre­ne.

Men med en se­song­start vi ikke har sett ma­ken til på len­ge, pre­sen­te­rer vi nå noen litt mer lys­ti­ge tall for Start-fan­sen:

• Start har tatt 16 po­eng fra de førs­te sju kampene. Bed­re har ikke klub­ben åp­net en se­song si­den sølv­året i 2005, da de had­de like man­ge po­eng.

• Start har sco­ret 19 mål så langt. Fle­re har de ikke sco­ret si­den 2004, da man had­de 21 sco­rin­ger på sju kam­per. 2004 end­te som kjent med opp­rykk – med ti po­engs mar­gin.

• Start har slup­pet inn åtte mål på de førs­te sju kampene. Det er tan­ge­ring av opp­rykk­se­son­gen i 2012.

• Es­pen Børuf­sen er den førs­te Start-spil­le­ren som sco­rer fire mål på to kam­per si­den Ole Mar­tin Årst i 2010. Den sis­te som gjor­de det til­sva­ren­de på nivå to var Ben Wright – i 2004.

Det­te står i sterk kon­trast til ma­re­rittrek­ka med tap og to ka­ta­stro­fe­se­son­ger. – MAN BLIR PRE­GET

– Det er gøy! Det er det­te vi har job­bet for. Det er ikke til å leg­ge skjul på at det har vært noen elen­di­ge år, sier Børuf­sen.

For fot­ball­spil­le­re – og men­nes­ker ge­ne­relt – er enk­le sje­ler: Lyk­kes man med det man gjør, tri­ves man bed­re. Så også i Start. Fem sei­ere og kun ett tap gjør godt for et lag som fram til i år har vært sulte­fôret på gode opp­le­vel­ser.

– Det har alt å si å vin­ne kam­per. Det er job­ben vår, og man blir pre­get når man ikke vin­ner. De to sis­te åre­ne har vært bru­ta­le. Det er ikke nor­malt at det er sånn. Det gikk inn på oss, og jeg vil ald­ri opp­le­ve det igjen, sier Børuf­sen.

Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen sier det åpen­ba­re – men like­fullt vik­ti­ge:

– Det be­tyr mye å vin­ne fot­ball­kam­per. For­skjel­len fra i fjor er stor. Job­ben som leg­ges ned i år er ikke an­ner­le­des enn i fjor. Vi job­bet knall­hardt i fjor også. Men det å lyk­kes med ting, det vet alle men­nes­ker at det be­tyr mye.

Han for­kla­rer den gode, of­fen­si­ve sta­ti­stik­ken slik:

– Spil­le­re som gjør de ret­te tin­ge­ne, som tør å prø­ve i kamp, og et spill som of­te­re fun­ge­rer, som godt hus­ker at han sat­te inn Starts førs­te mål i 2004. – HAR EN AN­NEN RO

Tirs­dag kveld ven­ter Sand­nes Ulf til en av de tøf­fes­te ut­ford­rin­ge-

ne så langt i år. Ro­ga­len­din­ge­ne kom­mer fra tre sei­ere på rad, og lig­ger á po­eng med kvel­dens mot­stan­der.

Men skul­le man kom­me un­der mot Ulf, blir man ikke like be­kym­ret len­ger. Start byg­ger selv­til­lit for hver dag som går.

– Når vi kom­mer un­der el­ler får et mål, så er vi nå gans­ke tryg­ge på at vi kom­mer til sjan­ser og vil sco­re mål. Da har du en litt an­nen ro. Da gjør du tin­ge­ne du skal, i ste­det for å stres­se og ta litt de­spe­ra­te valg, sier keeper Hå­kon Op­dal.

PS! Det enes­te som er be­kym­rings­ver­dig på Sør Are­na for ti­den er pub­li­kums­tal­let. Starts snitt på de førs­te tre hjemme­kam­pe­ne er det la­ves­te si­den 2003. Tirs­dag er det meldt sto­re meng­der regn – noe man på Sør Are­na er be­kym­ret for kan set­te en dem­per for fes­ten.

FOTO: NTB SCANPIX

Es­pen Børuf­sen er i stor­slag om da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.