Ja, vi els­ker 17. mai-pro­graamet

Tra­di­sjo­ne­ne er man­ge på na­sjo­nal­da­gen. En av dem som kom­mer igjen år etter år, er pro­gram­bla­det for na­sjo­nal­da­gen.

Faedrelandsvennen - - VITEN - TOR MJAALAND

Til og med i 1945, ni da­ger etter fri­gjø­rin­gen, kom 17. mai-pro­gram­bla­det ut i Kris­tian­sand. Rik­tig nok i en en­kel og tynn ut­ga­ve, men som li­ke­vel inne­holdt det vik­tigs­te, pro­gram for førs­te na­sjo­nal­da­gen vi fritt kun­ne fei­re etter fem års ok­ku­pa­sjon. Etter en for­si­de dek­ket av det nors­ke flagg, ser vi at det kjapt er trom­met sam­men en ko­mi­té le­det av lek­tor Er­ling Hei­de Sø­ren­sen. Av pro­gram­met kan vi se at hjemme­fron­ten, sol­da­ter fra Od­der­øya 9. april 1940 og av­de­ling av si­vilt luft­vern gikk i front for folke­to­get den­ne da­gen. El­lers be­står bladet av kjen­te og kjæ­re san­ger som tra­di­sjo­nelt syn­ges den­ne da­gen.

25 ØRE

Det elds­te pro­gram­met vi har i ar­ki­vet etter Kris­tian­sand kom­mu­ne er fra 1935. Man had­de ikke span­dert far­ger på den­ne ut­ga­ven. En teg­ning av Sta­tu­en av Hen­rik Wer­ge­land pry­der for­si­den av bladet, som kos­ter 25 øre. Det til­sva­rer drøye ni kro­ner i da­gens ver­di. Det­te er, i mot­set­ning til pro­gram­me­ne fra 1945-1951, full­spek­ket av re­kla­me. Her har man gitt plass til to­bakksel­ge­re, ban­ker, ko­lo­nial­for­ret­nin­ger, slak­te­re med mer. Re­kla­men kom til­ba­ke fra 1952, og tok etter det­te opp sto­re de­ler av si­de­ne i bladet.

KONGELIGE FORSIDER

Med jev­ne mel­lom­rom er det de kongelige som ram­mer inn 17. mai-pro­gram­met for Kris­tian­sand. Førs­te gang vi ser det­te i ma­te­ria­le IKAVA (In­ter­kom­mu­nalt Arkiv i Vest-agder) har til­gjen­ge­lig, er i 1955 da Kong Haa­kon har vært lan­dets mo­nark i 50 år. Vi ser også at Kong Olav får he­ders­plass førs­te året han er kon­ge på lan­dets na­sjo­nal­dag, i 1958. I 1964 mar­ke­res 150- års­ju­bi­le­et for grunn­lo­ven med ma­le­ri­et til Os­car Wer­ge­land av riks­for­sam­lin­gen; «Eids­vold 1814».

1968 er året da kron­prins Ha­rald gif­ter seg med Son­ja. Det er et fo­to­gra­fi av dis­se to vin­ken­de til 17. mai-fol­ket, som også skal vin­ke til fol­ket i Sør­lan­dets ho­ved­stad på bladet som for­tel­ler om na­sjo­nal­da­gens man­ge ar­ran­ge­men­ter.

FOTO AV FOL­KET

Ut­over på 1970- tal­let ser vi pro­gram­me­ne lik­ner mer dem vi har sett duk­ke opp i post­kas­se­ne de sis­te åre­ne. Fo­to­gra­fi­er av kris­tian­san­de­re som fei­rer na­sjo­nal­da­gen. Og det er for lengst slutt med å ta be­talt for 17. mai-pro­gram­met. Det som skal skje på na­sjo­nal­da­gen, sen­des hjem til hele by­ens be­folk­ning.

Hipp hipp hur­ra!

ALLE FOTO: IKAVA

1960: Nå er det barn og mas­se gle­de som pre­ger 17. mai­pro­gram­met i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.