Fle­re gjor­de krav på å hask­utt ned bombe­fly­et

Hvem skjøt ned bombe­fly­et over Kris­tian­sand 9. april 1940? Var det en fen­rik i Mar­vi­ka el­ler en me­nig på Od­der­øya?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKE­LAND tor­geir.eike­land@fvn.no KRIS­TIAN­SAND

– Det er in­gen tvil om at min mors on­kel opp­fat­tet å ha skutt ned det­te fly­et, sier Geir Fors­dal Jør­gen­sen fra Grim­stad. Han tok kon­takt med Fædre­lands­ven­nen etter å ha lest avi­sens ma­ga­sin God Helg 8. april.

Her be­skri­ves ned­sky­tin­gen av et tysk bombe­fly over Kris­tian­sand 9. april 1940, og ar­tik­ke­len kon­klu­de­rer med at man­nen bak ned­sky­tin­gen tro­lig var fen­rik Chris­ti­an Pleym Ur­holt.

Be­drif­ten ble i så fall ut­ført med mi­tral­jø­se fra Mar­vi­ka rundt klok­ka 11.30 den­ne da­gen, og tys­ke do­ku­men­ter be­kref­ter at et Hein­kel 111 gikk i sjø­en uten­for Kris­tian­sand. De fem om bord over­lev­de og ble pluk­ket opp av et tysk ma­rine­far­tøy.

ENES­TE TAP

– Vi i fa­mi­li­en har len­ge visst om at det ble skutt ned et fly. Ned­skyt­nin­gen er nem­lig be­skre­vet av min mors on­kel Olaf Fors­dal. Han for­tel­ler at han selv var med på å sky­te ned det­te fly­et, sier Geir Fors­dal Jør­gen­sen.

Der­med er det en­da en på­meldt i spørs­må­let om hvem som på­før­te tys­ker­ne det enes­te do­ku­men­ter­te ta­pet un­der kampene i Kris­tian­sand.

Olaf Fors­dal var på Od­der­øya fest­ning som sol­dat den­ne da­gen, og han nev­ner ned­skyt­nin­gen i fle­re brev til myn­dig­he­te­ne. Dis­se skrev han i et for­gje­ves for­søk på å få del­ta­ger­me­dal­jen som han had­de blitt snytt for selv om han del­tok i kampene mot in­va­sjo­nen.

– Min on­kel fikk ald­ri noen me­dal­je, og det­te var han me­get for­bit­ret over. Jeg tror han ble nek­tet me­dal­jen for­di han var kri­tisk mot dem som had­de an­sva­ret for at det gikk som det gikk 9. april, sier Jør­gen­sen.

FEIGT BEFAL

Selv var Olaf Fors­dal med på å be­man­ne en av de størs­te ka­no­ne­ne som skjøt mot de tys­ke ski­pe­ne 9. april. I bre­ve­ne sine skri­ver han om feig­het blant be­fa­lings­menn og of­fi­se­rer.

I et brev til «Ret­te ved­kom­men­de i for­svars­de­par­te­men­tet» da­tert 14. no­vem­ber 1949 skri­ver Fors­dal:

«I mel­lem to an­grep paa mor­ge­nen, lyk­kes det tre kam­me­ra­ter og mig aa sky­te ned ett av to tys­ke fly der kom fra Kje­vik, noe som kate­in Var­ulf kan be­vid­ne hvis han kik­ket utt av sitt bombe­sik­re be­tong­hus.»

I et an­net brev til ge­ne­ral­ma­jor Finn Back­er 10. de­sem­ber sam­me år, skri­ver han: «Ett fly blev skutt ned, og det har jeg en fjerde­del i».

«USLINGER»

Den da 39 år gam­le Olaf Fors­dal var blitt kalt inn til nøy­tra­li­tets­vakt på Od­der­øya fra 1. mars 1940. Om inn­kal­lin­gen skri­ver han:

«Det var ett par styk­ker som in­gen buk­ser pas­set til. De to an­skaf­fet sig se­ne­re privat uni­form, og var den 9. april, de to størs­te uslinger ved ka­non no2. 21 cm bat­te­ri. De had­de for­res­ten en hard kon­ku­rent i ser­sjan­ten ved sam­me ka­non, der røm­te un­der kamp. Jeg har en elen­dig hu­kom­mel­se for navn, men de tre’s vil jeg husk til min døds­dag». Han skri­ver også:

«Vi had­de in­gen luft­vern ka­no­ner, men noen colt mi­tral­jø­ser med fly­sig­te».

Etter ka­pi­tu­la­sjo­nen på Od­der­øya be­stem­te Olaf Fors­dal seg for å fort­set­te kam­pen mot tys­ker­ne sam­men med de nors­ke styr­ke­ne i Se­tes­dal. Dis­se ka­pi­tu­ler­te som kjent uten kamp, og Fors­dal lar frust­ra­sjo­nen over det han me­ner er feig­het blant of­fi­se­re­ne få fritt ut­løp i sine brev.

SKEP­TISK

Om en oberst skri­ver han. «Den enes­te gan­gen han var i form var da han over­ga sig til tys­ker­ne».

Knut Mæ­sel er en av de fire for­fat­ter­ne av boka «Krig og hver­dags­liv i Kris­tian­sand 1940» som mye av ar­tik­ke­len om ned­skyt­nin­gen byg­ger på. Og Mæ­sel tvi­ler på at Olaf Fors­dal kan ha vært man­nen som skjøt ned fly­et.

– Jeg tror frem­de­les at det er over­vei­en­de sann­syn­lig at Chris­ti­an Pleym Ur­holt skjøt ned det­te fly­et. Det kan for det førs­te ikke ha vært det sam­me fly­et de to skjøt mot. Do­ku­men­ta­sjo­nen vi­ser nem­lig at fly­et som ble skutt ned var fra KG 26, alt­så den and­re fly­av­de­lin­gen som an­grep Kris­tian­sand den­ne da­gen. På det­te tids­punk­tet had­de tys­ker­ne gått i land på Od­der­øya, og kampene der var over. In­gen ting av det jeg har lest el­ler hørt for­tel­ler om sky­ting fra Od­der­øya etter at tys­ker­ne had­de gått i land, sier Mæ­sel.

«DU VIL Så GJER­NE TREFFE»

Han be­skri­ver øyen­vitne­skild­rin­ger fra krigs­si­tua­sjo­ner som en «vans­ke­lig ma­te­rie å ana­ly­se­re».

– Du står der på Od­der­øya og øns­ker så vel­dig å treffe. Jeg har jo snak­ket med folk som stod der som helt al­vor­lig hev­det at de klar­te å sen­ke den tys­ke krys­se­ren Karls­ruhe, sier Mæ­sel.

I ett av bre­ve­ne til Olaf Fors­dal he­ter det da også: «Vi klar­te da blant an­net aa treffe Karls­ruhe så den maat­te hin­ke vekk med sag­te fart».

– Karls­ruhe ble ald­ri truf­fet, men det er kjent at den slapp ut røyk. Når det kom­mer til styk­ket er do­ku­men­ta­sjo­nen det enes­te sik­re vi har å støt­te oss til. Jeg kan selv­sagt ikke være sik­ker, men jeg tror frem­de­les at det er mest sann­syn­lig at fly­et ble skutt ned av fen­rik Pleym Ur­holt, sier Mæ­sel.

Geir Fors­dal Jør­gen­sen sier det­te:

– Jeg for­står at det er vans­ke­lig å tol­ke øyen­vitne­skild­rin­ger fra en krigs­si­tua­sjon. Men jeg er helt sik­ker på at on­kel trykket på av­trek­ke­ren og at han opp­fat­tet at fly­et falt ned.

Olaf Fors­dal ble etter kri­gen torv­hand­ler i Aren­dal. Han døde i 1984.

FOTO: VIA PE­TER PETRICK

Det kan ha vært det­te bombe­fly­et som gikk i sjø­en uten­for Kris­tian­sand i 1940.

FAKSIMILE

His­to­ri­en om bombe­fly­et som ble skutt ned var ho­ved­sa­ken i Fædre­lands­ven­nens helge­ma­ga­sin God Helg 8. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.