det sto på trykk

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10 år si­den 16. MAI 2007

●● Mens røyk vel­tet ut av vin­du­er og dø­rer i kjel­le­ren, tros­set Sind­re Konne­stad (12) var­men og prøv­de å sluk­ke bran­nen. – Jeg var litt redd, inn­røm­mer da­gens sto­re helt. Frykt var li­ke­vel det sis­te som vis­te seg da han tid­li­ge­re på da­gen had­de fått satt sine brann­mann­drøm­mer ut i li­vet. Mor, Le­ne Char­lot­te Jo­hann­e­sen og Sind­re Konne­stad var i stua på Volle­berg i Song­da­len sam­men med lille­søs­ter Emi­lie Jo­hann­e­sen (1) da det be­gyn­te å luk­te brent i går etter­mid­dag. I kjel­le­ren opp­da­get han at hele kjel­ler­stua var fylt med røyk. Han fikk be­skjed om å slå av ho­ved­sik­rin­gen og kom­me seg ut. Mens mor ring­te brann­ve­se­net, fikk Sind­re med seg to brannsluk­nings­ap­pa­rat som han prøv­de å sluk­ke med.

25 år si­den 16. MAI 1992

●● Det kan gå mot tra­fikkaos 17. mai. Ikke en enes­te buss blir å se i Kris­tian­sand, det sam­me er til­fel­le i sto­re de­ler av Vest-agder. Le­del­sen i Bus­sen Tra­fikk­sel­skap sa nei til de strei­ken­de sjå­fø­re­nes Pr-gim­mick om å kjø­re eld­re og uføre 17. mai. Le­der av 17. mai-ko­mi­te­en i Kris­tian­sand, Alf­hild Svens­son, opp­ford­rer folk til å ta med seg eld­re og uføre som er av­hen­gi­ge av buss for å få opp­le­ve

17. mai-fei­rin­gen. Fot­ball­klub­ben Start red­der da­gen for Tor­ri­dal skole­mu­sikkorps. Korp­set har lånt Start-bus­sen for å kom­me seg rundt til spille­opp­dra­ge­ne i byg­da. Hø­våg-ruta ble red­nin­gen for Rande­sund mu­sikkorps og for 17. mai-ko­mi­te­en i Yt­re Vågs­bygd.

50 år si­den 16. MAI 1967

●● Ny­lig had­de vi be­søk av tre unge menn, to re­dak­tø­rer og en an­nonse­sjef. De kom for å be oss gjø­re kjent for all ver­den at blå­rus­sens avis, «Chris­ti­ans­sands Bi­den­de» ald­ri har vært så god som i år. Den er ikke bare smekk­full av ak­tu­elt stoff, men den ve­sent­li­ge de­len av stof­fet er la­get av blå­rus­sen selv, og det er en vel­re­di­gert avis som alle vil ha moro av å lese. Opp­la­get er øket fra de van­li­ge 5000 ek­semp­la­re­ne til 8000. Dess­uten er side­an­tal­let økt fra 16 til 24. – Når sal­get be­gyn­ner 17. mai reg­ner vi med at «Bi­den­de» vil bli re­vet unna på kort tid, sier re­dak­tø­re­ne Bjørn Jo­hans­son og Bjørn G. Solaas, en ut­ta­lel­se an­nonse­sjef Kjell Arn­vard nik­ker be­kref­ten­de til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.