Fei­ret på ta­bell­top­pen

Den­nis An­twi sør­get for at Start kun­ne rope tre gan­ger hur­ra for ta­bell­topp i bor­ger­to­get.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

– Det fø­les fan­tas­tisk, sier Den­nis An­twi.

Det gjør ofte det når man stje­ler med seg alle tre po­en­ge­ne like før slutt, gjer­ne i en kamp der man spille­mes­sig ikke nød­ven­dig­vis for­tje­ner alle po­en­ge­ne. Slite­sei­re­ne sma­ker ofte best.

De sma­ker enda bed­re sam­men med en is el­ler to i bor­ger­to­get i 17. mai da­gen etter. Start-spil­ler­ne kun­ne mar­sje­re gjen­nom Kris­tian­sands ga­ter, vel vi­ten­de om at de ikke har noen lag foran seg i kam­pen om opp­rykk.

– DET BE­TYR MYE

Det kan de tak­ke Den­nis An­twi for. Spis­sen som så langt den­ne se­son­gen ikke har fått det helt til å stem­me, men som inn­byt­ter sat­te inn sitt fjer­de mål for se­son­gen mot Sand­nes Ulf.

– Det be­tyr mye å få den sco­rin­gen. Som spiss blir du all­tid glad av å sco­re mål, sier An­twi til Fædre­lands­ven­nen.

Mot Kongs­vin­ger i and­re se­rie­run­de no­ter­te 24-årin­gen seg for sin førs­te sco­ring, men på­dro seg også en ska­de. Fædre­lands­ven­nen vet at den hem­met ham i uke­ne etter kam­pen. Si­den den kam­pen har han hel­ler ikke fått det helt til å stem­me, selv om han sco­ret mot Florø i for­ri­ge se­rie­run­de.

Selv sier ni­ge­ria­ne­ren at de sis­te uke­ne ikke bare har vært po­si­ti­ve.

– Det har vært tøft til ti­der. Det har vært av og på. Men jeg har holdt ho­det høyt. For meg er det vik­tigs­te å job­be hardt for at la­get vin­ner. Hvis vi vin­ner, og jeg gjør mitt bes­te, så er det det vik­tigs­te. Kri­ti­ker­ne bryr jeg meg ikke om. De gjør meg bare ster­ke­re, sier An­twi.

– Må VÆRE STERK

Mot gjes­te­ne fra Ro­ga­land ble han plas­sert på ben­ken fra start, men kom inn med halv­ti­men igjen å spil­le. Han mis­set på en stor sjan­se gans­ke tid­lig etter at han kom inn, men til slutt ble det en lyk­ke­lig en­de på visa.

– Det er ikke frust­re­ren­de. Som spiss må du tåle å bom­me på sjan­ser. Det kom­mer fle­re. Vi skal spil­le 30 kam­per. Man må bare være sterk og job­be hardt, sier An­twi.

Job­bet hardt had­de i alle fall rus­sen som tok seg inn på ba­nen for å fei­re med An­twi gjort. Spis­sen selv lo bare av at han ble tak­let av en over­iv­rig rødruss midt i eu­fo­ri­en. Slikt be­tyr in­gen­ting for en spiss som sco­rer mål.

– Jeg vet at det­te be­tyr mye for ham. Det er vel­dig, vel­dig vik­tig for oss å få ham i gang, sier lag­ka­me­rat Er­lend Seg­berg.

– STØTT LA­GET

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen var glad for at det var Den­nis An­twi som sat­te in­ne den av­gjø­ren­de sco­rin­gen. Han har sett seg lei på at folk skal kri­ti­se­re en­kelt­spil­le­re.

– Folk dri­ver og ma­ser om alt mu­lig og pir­ker i en­kelt­in­di­vi­der. Den­nis job­ber og sli­ter, og har fo­kus på de ret­te tin­ge­ne. Of­fen­sivt handler det om å bli satt opp i gode si­tua­sjo­ner og å være der det skjer sier Pe­der­sen.

Han kom også med en opp­ford­ring til alle som føl­ger med på Start:

– Vi tå­ler å få kri­tis­ke øyne på oss, og at noen me­ner en spil­ler er god og noen me­ner en an­nen er god. Men støtt la­get, og støtt klub­ben, er mel­din­gen fra klub­bens ho­ved­tre­ner.

For Den­nis An­twi har fått kri­tikk de sis­te uke­ne for sine pre­sta­sjo­ner på ba­nen. Men 17. mai fikk han bare smil i bor­ger­to­get. Med sine fire mål er han bare to bak å lig­ge helt på top­pen av topp­sco­rer­lis­ta.

Og An­twi tror han har fun­net et hem­me­lig vå­pen for å sco­re mål:

– Før kam­pen mot Sand­nes Ulf fikk jeg meg ny fri­sy­re. Si­den jeg kom til Nor­ge har jeg sco­ret i hver kamp etter at jeg har end­ret fri­sy­re, sier en Start­spiss med blon­de stri­per i det van­lig­vis mør­ke hå­ret.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

En prud­len­de glad Den­nis An­twi i bor­ger­to­get i Kris­tian­sand i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.