Hen­ri­et­te blir ad­vart mot job­ben

All het­sen gjør at stu­den­ter gru­er seg til å be­gyn­ne i barne­ver­net, mens po­li­ti­et er­kjen­ner at de har svik­tet i ar­bei­det med å be­skyt­te de som job­ber der.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

På grunn av hets og sji­ka­ne ad­va­res stu­dent Hen­ri­et­te Ma­rie Han­sen (21) mot å søke jobb i barne­ver­net til hun er eld­re.

– Jeg blir redd og trist når jeg le­ser hvor­dan barne­verns­an­sat­te blir be­hand­let. Det må fø­les helt for­fer­de­lig, spe­si­elt når de kun er ute etter å hjel­pe.

Det sier Hen­ri­et­te Ma­rie Han­sen. Hen­ri­et­te stu­de­rer so­sio­lo­gi ved UIA. 21-årin­gen har job­bet i barne­hage si­den hun var 14 år, og har len­ge hatt et øns­ke om en kar­rie­re i barne­ver­net.

Man­dag skrev Fædre­lands­ven- nen om sji­ka­ner og hetsing av barne­verns­an­sat­te. Sør­lan­dets barne­verns­le­de­re hev­der pro­ble­met sta­dig blir stør­re.

END­RE PLANER

Som et re­sul­tat vur­de­rer Hen­ri­et­te og and­re stu­den­ter å end­re sine frem­tids­pla­ner.

– Jeg har ved fle­re an­led­nin­ger vur­dert om jeg bør sat­se på noe an­net. Jeg tror også at det er man­ge på stu­di­et som i ut­gangs­punk­tet kun­ne tenkt seg barne­ver­net, men som vel­ger det bort på grunn av hets­in­gen, sier hun.

Og rå­de­ne fra for­gjen­ger­ne ta­ler for det sam­me:

– Tid­li­ge­re an­sat­te i barne­ver­net har an­be­falt meg å ven­te til jeg blir eld­re med å søke jobb i barne­ver­net. Det vi­ser hvor ille det kan bli, sier hun.

ER­KJEN­NER SVIKT

Barne­verns­an­sat­te Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med for­tel­ler om en fø­lel­se av mang­len­de be­skyt­tel­se.

– Vi vur­de­rer trus­ler, hets og sji­ka­ner på nett på lik lin­je som di­rek­te trus­ler, sier Gor­don Pet­ter­son, leder av etter­ret­ning, fore­byg­ging og etter­forsk­ning ved Ag­der Po­liti­dis­trikt.

I 2017 har po­li­ti­et i Ag­der fått inn to­talt 13 an­mel­del­ser om trus- ler mot barne­verns­an­sat­te, saks­be­hand­le­re i Nav og lig­nen­de yr­ker.

– Det er ikke tvil om at det fin­nes sto­re mørke­tall. Jeg an­be­fa­ler folk å an­mel­de for­hold der det er grunn­lag for det, sier Pet­ter­son.

– Kla­rer dere å fan­ge opp alle trus­le­ne som frem­kom­mer på nett?

– Nei, det gjør vi ikke. Det er in­gen tvil om at det­te er et øken­de pro­blem, sier han vi­de­re.

MÅL OM NYE TILTAK

Po­li­ti­et er­kjen­ner at de har fle­re di­gi­ta­le ut­ford­rin­ger.

– Vi er ikke gode nok på det fore­byg­gen­de ar­bei­det på nett. Det er be­hov for stør­re di­gi­tal til­stede­væ­rel­se, sier Pet­ter­son.

Po­li­ti­et har imid­ler­tid am­bi­sjo- ner om å bli bed­re.

– På lik lin­je med våre pa­trul­jer i ga­te­ne, tren­ger vi en egen pa­trul­je på nett. Der­for har vi som mål å opp­ret­te en egen nett­pa­trul­je in­nen 2019.

– Men pro­ble­me­ne knyt­tet til nett­hets har vært der len­ge. Bur­de ikke det­te al­le­re­de vært på plass?

– Det har nok hatt mang­len­de fo­kus. Det gjel­der ikke Ag­der spe­si­elt, men hele lan­det. Den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen på di­gi­ta­le platt­for­mer vil nok lig­ge foran po­li­ti­et, men vi øns­ker å øke vår kunn­skap og kom­pe­tan­se, sva­rer Pet­ter­son.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Hen­ri­et­te Ma­rie Han­sen (21) stu­de­rer so­sio­lo­gi ved UIA for å bli barne­verns­an­satt. Nå vur­de­rer Hen­ri­et­te om hun bør sat­se på noe an­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.