Vil ha slutt på het­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ord­fø­rer i Kris­tian­sand, Ha­rald Fur­re (H), går hardt ut mot het­ser­ne.

– Jeg har for­stå­el­se for at for­eld­re blir frust­rert, men å true og het­se de som gjør en opp­ga­ve for stor­sam­fun­net, er ikke en gyl­dig måte å rea­ge­re på, sier Fur­re.

Ord­fø­re­ren har len­ge vært klar over si­tua­sjo­nen for de an­sat­te i barne­ver­net.

– Før påske had­de vi et møte med barn­verns­le­der­ne hvor de pre­si­ser­te at de sli­ter. Der­for send­te jeg ny­lig et brev til alle barne­verns­an­sat­te i kom­mu­nen for å tak­ke dem for job­ben de gjør, sier Fur­re vi­de­re.

Han me­ner imid­ler­tid ikke at barne­ver­net skal være skjer­met for dis­ku­sjon.

– Jeg tror ikke at barne­ver­net gjør fle­re feil enn and­re som job­ber med til­sva­ren­de vans­ke­li­ge vur­de­rin­ger. Men at det skjer feil i barne­ver­net må man selv­sagt ta høy­de for, sier han.

Kom­mu­nen, som po­li­ti­et, har in­gen kon­kre­te tiltak for å mot­vir­ke hets­in­gen.

– Det fin­nes fore­lø­pig in­gen fore­byg­gen­de tiltak, men vi job­ber nå med å lage en vei­le­der for hvor­dan barne­verns­an­sat­te skal hånd­te­re het­sen, sier Fur­re.

FOTO: REI­DAR KOLSTAD

– Det er ille at barne­verns­an­sat­te het­ses så mye at de ikke len­ger tri­ves i job­ben, sier ord­fø­rer i Kris­tian­sand, Ha­rald Fur­re.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Gor­don Pet­ter­soniag­der po­liti­dis­trikt, for­tel­ler at nett­hets mot barne­verns­an­sat­te er et øken­de pro­blem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.