Det er et fint fel­les­skap sam­men med folk som har opp­levd de sam­me tin­ge­ne som deg selv.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORGEIR EIKELAND

Nor­ges ve­te­ran­for­bund for in­ter­na­sjo­na­le ope­ra­sjo­ner får mest ap­plaus fra inn­vand­re­re når de går i bor­ger­to­get.

tid­li­ge­re løyt­nant, an­svar­lig for ka­me­rat­støt­ten i NVIO Kris­tian­sand

som klap­per mest for dere?

– Jeg tror det kom­mer av at FN kan ha gjort noen bra ting rundt om­kring i ver­den, sier Jan Lar­sen. Svært man­ge av ve­te­ra­ne­ne har da også er­fa­rin­ger fra FN­ope­ra­sjo­ner. Lar­sen selv er en av de ab­so­lut­te se­nio­re­ne, si­den han var med i Fn-styr­ken på Gaza i 1959 og 60. 25 år se­ne­re dro han til Li­ba­non for å være der fra 1985 til 86.

Tid­li­ge­re løyt­nant Renathe Hen­rik­sen som holdt ap­pel­len før kranse­ned­leg­gel­sen er også ve­te­ran så det hol­der, etter å ha vært ute i ope­ra­sjo­ner i Li­ba­non, Ko­so­vo, Irak og Af­gha­ni­stan i pe­rio­den 1997 til 2009. Li­ke­vel er hun en av ve­te­ran­kom­pa­ni­ets yngs­te med sine 40 år.

– Jeg har bare vært med i et par år, og vi vil vel­dig gjer­ne ha fle­re yng­re med­lem­mer. Det er vel­dig man­ge som har vært ute, i for ek­sem­pel Af­gha­ni­stan, men du ten­ker ikke så lett på deg selv som ve­te­ran sånn med det sam­me du er fer­dig. Det hø­res så gam­melt ut, sier hun til Fædre­lands­ven­nen.

Selv har hun verv som an­svar­lig for ka­me­rat­støt­ten i NVIO Kris­tian­sand, og det har da også vært skre­vet og sagt mye om post­trau­ma­tis­ke li­del­ser hos uten­land­sve­te­ra­ne­ne.

– Men det er ikke slik at du er nødt til å ha pro­ble­mer for å bli med hos oss. Det er et fint fel­les­skap sam­men med folk som har opp­levd de sam­me tin­ge­ne som deg selv, sier hun.

RENATHE HEN­RIK­SEN,

ALLE FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ivar Ås bar stolt en av ve­te­ra­ne­nes fa­ner i bor­ger­to­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.