Over fem­ti år med korps

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RICHARD NODELAND

Gun­nar Lar­sen (65) har spilt i korps si­den han var 10-års­al­de­ren. Ons­dag sør­get han og 20 and­re mu­si­kan­ter for at flek­ke­røy­fol­ket fort­satt har to korps i barne­to­get 17. mai.

– Hør her! Nå er vi 21 styk­ker i korp­set, men vi spil­ler som et lag i dag. Så hol­der alle en fin tone og går i takt, så blir det­te bra.

Klok­ka har så vidt pas­sert 9 på Flekkerøy når Gun­nar Lar­sen hol­der en pep­talk for Flekkerøy Ve­te­ran­korps som selv Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen kun­ne vært stolt av.

Pre­sis 09.10 skal nem­lig ve­te­ran­korp­set mar­sje­re fra Skjær­gårds­hei­men ned til par­ke­rings­plas­sen uten­for bede­hu­set, hvor 17. mai-fei­rin­gen på øya star­ter.

Vel nede på plas­sen får vi et par ord til med den mange­åri­ge korps­mu­si­kan­ten, som vel best kan be­skri­ves som ve­te­ran­korp­sets mu­si­kals­ke an­svar­li­ge.

– Vi har vel holdt på i ti år og ble egent­lig star­tet for­di barne­to­get had­de blitt så langt at det var litt for lite med bare ett korps, sier Lar­sen.

For ve­te­ran­korp­set, som for det mes­te be­står av gam­le skole­korps­folk, er det kun 17. mai som gjel­der.

– Vi star­ter å øve etter påske, og når vi kom­mer hjem i kveld leg­ger vi blåse­in­stru­men­te­ne på hyl­la til nes­te år, for­tel­ler Lar­sen.

Selv har han vært med i skole­korp­set, ung­doms­korp­set, stor­ban­det og nå ve­te­ran­korp­set ute på øya, i til­legg til en tur inn­om mi­li­tær­korp­set. To­talt mer enn fem­ti år.

– Du blir ikke lei?

– Å nei, det­te er bare moro, sva­rer Lar­sen og opp­ford­rer alle korps­sug­ne øy­folk til å mel­de seg.

– Det var på nip­pet vi måt­te mel­de pass i år, men etter vi etter­lys­te mu­si­kan­ter i Flek­ke­røy­pos­ten fikk vi stab­let en gjeng på bei­na i år også, sier Lar­sen, før han må ut å mar­sje­re igjen.

Og selv om sol og blå him­mel lot ven­te på seg, var det bare lat­ter, ju­bel og gle­de å spo­re i bar- ne­to­get som buk­tet seg fram på sma­le vei­er mel­lom ’sjib­buer’ og hvit­mal­te hus med skjær­går­den som ku­lis­se.

Blant til­skuer­ne langs løy­pa var den nors­ke fjord­hes­ten Hei Dans­ka, som had­de pyn­tet seg for an­led­nin­gen.

– Hun har ikke sett så til barne­tog før, så det kan bli spen­nen­de det­te, sa heste­pas­ser Ina Ma­le­ne Ber­ge om den tolv år gam­le hop­pa, som vrin­sket noe brydd da trom­min­gen fra korp­set nær­met seg.

Fei­rin­gen på Kris­tian­sands størs­te øy var el­lers av det tra­di­sjo­nel­le sla­get med blant an­net fiske­sup­pe, an­dakt og tau­trek­king, før un­der­hold­nings­inn­slag og kul­tur­pris av­slut­tet pro­gram­met i Flek­ke­røy­hal­len.

FOTO: RICHARD NODELAND

Gun­nar Lar­sen (65) har spilt i korps si­den han var 10 år. Over fem­ti år sei­ne­re sy­nes han fort­satt det er stas å spil­le på 17. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.