Til po­li­ti­ker­ne i Ven­ne­sla

Faedrelandsvennen - - MENING -

Man­ge krist­ne sko­ler har møtt ar­gu­men­te­ne om at de lo­ka­le sko­le­ne kan bli lagt ned. I etter­tid ser vi at sko­le­ne i ste­det har blitt en res­surs for skole­struk­tu­ren og skole­til­bu­det i kom­mu­nen.

Kristent Pe­da­go­gisk Nett­verk be­står av 16 krist­ne grunn­sko­ler i Nor­ge. Gjen­nom Krist­ne Fri­sko­lers For­bund (KFF) har vi kon­takt med Oa­sen sko­le­ne, og har et so­lid inn­trykk av kva­li­te­ten i de­res sko­ler.

En kris­ten sko­le er en res­surs: En kris­ten sko­le er in­gen trus­sel for hver­ken de­mo­kra­ti, øko­no­mi el­ler in­te­gre­ring. Sko­le­ne er un­der strengt til­syn, og må for­hol­de seg til nors­ke lo­ver. Vi øns­ker å være en res­surs for våre lo­kal­sam­funn.

Sam­ar­beid: Vi øns­ker ikke at det skal gå dår­lig for den of­fent­lig sko­le. Men vi øns­ker å være et al­ter­na­tiv som byg­ger på den krist­ne tro og den krist­ne kul­tur­ar­ven. Vi sam­ar­bei­der gjer­ne med de lo­ka­le sko­le­ne og de kom­mu­na­le in­sti­tu­sjo­ne­ne i ut­dan­nin­gen av bar­na.

Po­si­tiv kon­kur­ran­se: Sam­ti­dig ser vi at det kan opp­stå en po­si­tiv kon­kur­ran­se der en pri­vat sko­le blir etab­lert. En stu­die fra Sve­ri­ge som ble kunn­gjort i 2012, le­det av Mi­kael Lin­dahl, vi­ser at inn­fø­rin­gen av fri­sko­ler har he­vet kva­li­te­ten på de of­fent­li­ge sko­le­ne. En om­fat­ten­de un­der­sø­kel­se fra 2006 ut­ført av NIFU, kon­klu­de­rer dess­uten med at fri­sko­le­ne ikke bi­drar til so­si­al se­gre­ge­ring. Vi som job­ber i de krist­ne fri­sko­le­ne, vet at vi får ele­ver fra alle sam­funns­lag.

Øko­no­mi: Tar vi med mar­gi­nal støt­te til skole­bygg, er det re­el­le til­skud­det til de pri­va­te sko­le­ne ca. 70 % av det de of­fent­li­ge sko­le­ne får. For hver elev som vel­ger den pri­va­te sko­len, får kom­mu­nen re­fu­sjon fra sta­ten gjen­nom en kom­pen­sa­sjons­ord­ning.

I man­ge kom­mu­ner bi­drar der­for pri­va­te sko­ler po­si­tivt til kom­mu­nens øko­no­mi.

FNS men­neske­ret­tig­he­ter: Ret­ten for for­eld­re­ne til å vel­ge en al­ter­na­tiv opp­læ­ring for sine barn, er ned­felt i FNS men­neske­ret­tig­hets­er­klæ­rin­ger. Vi me­ner det er et pluss når kom­mu­nen bi­drar til å sik­re men­neske­ret­tig­he­te­ne, og til å sik­re for­eld­re­nes valg­fri­het.

En­ga­sje­ment: Våre krist­ne sko­ler har man­ge en­ga­sjer­te for­eld­re, ele­ver, skole­le­de­re og læ­re­re. Det­te en­ga­sje­men­tet er po­si­tivt for byg­de­ne. Vi vil der­for opp­ford­re po­li­ti­ker­ne i Ven­ne­sla til å åpne opp Oa­sen grunn­sko­le. OLAV SOLLID, skole­ut­vik­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.