Adjø, Frp

Faedrelandsvennen - - MENING - ODA SOFIE PETTERSEN, og res­ten av sty­ret i Grønn Ung­dom Vest-ag­der ODD TORJUSSEN, lo­kal­sam­funns­pa­triot

Frps lands­møte har talt. Par­ti­et går inn for å for­by omskjæring av gutte­barn.

●● Et for­slag som kun ram­mer jø­dis­ke gut­ter for­di mus­li­me­ne som også prak­ti­se­rer omskjæring kan ven­te – mens jø­dis­ke gut­ter skal om­skjæ­res på sin 8. leve­dag. An­tal­let jø­dis­ke gutte­barn det­te gjel­der kan ikke være stort, i høy­den 20- 30 i året.

Det­te er det and­re dra­ma­tis­ke for­slag på kort tid. I an­led­ning pro­gram­met for nes­te pe­rio­de lå et for­slag til ak­tiv døds­hjelp.

Un­der­teg­ne­de har stemt Frp i fle­re ti­år og vært kom­for­ta­bel med det til tross for en del kri­tikk. Men ved­ta­ket som nå er gjort blir nok et far­vel til Frp for svært man­ge krist­ne. Jeg har meldt meg ut og fått min ut­mel­del­se be­kref­tet.

Det nyt­ter lite å sen­de Syl­vi List­haug på tur­ne for å san­ke krist­ne stem­mer, så len­ge en sta­dig frem­mer og ved­tar for­slag som så til de gra­der be­rø­rer hjerte­sa­ker til største­de­len av kris­ten­fol­ket.

Litt tra­gi­ko­misk er det­te også. Jø­de­ne, en li­ten grup­pe i vårt land, ram­mes sterkt og nes­ten ja­ges på flukt for­di det­te er en pakt sak inn­gått mel­lom Is­ra­els Ja­hve og pa­tri­ar­ken Abra­ham. Sam­ti­dig som vi vet at det i langt stør­re om­fang er jen­ter i mus­lims­ke mil­jø­er som ut­set­tes for både tvangs­ek­te­skap og kjønns­lem­les­tel­se.

Hva er det egent­lig våre po­li­ti­ke­re er opp­tatt av? Det kan se ut som de slåss mot myg­gen mens de lar ele­fan­ten tram­pe. kro­plast, og er al­le­re­de i dag år­sa­ken til at fiske­re blir ad­vart mot å fiske på en­kel­te be­stan­der. De har sim­pelt­hen for mye og for far­lig plast i seg til at det er for­svar­lig for men­nes­ker å spi­se dem.

Så mens vi ven­ter på at treige po­li­ti­ke­re skal føre en po­li­tikk som re­du­se­rer unød­ven­dig for­bruk av plast, er det på tide å bret­te opp er­me­ne og gjø­re noe selv!

In­gen kan fik­se na­tu­ren ale­ne, men alle kan bi­dra litt. Rydd en strand - du også! mer med krea­ti­ve inn­spill for å opp­nå en vinn-vinn si­tua­sjon for ho­tel­let,byen, næ­rings­li­vet og våre na­bo­er ut fra mot­to­et: Mandal sole­klart.

Så und­res jeg på om det blir en ny 17. mai-stem­ning i by­sty­ret ved nes­te valg i for­hold til folks kla­re øns­ke om at vi skal ha et godt helse- og skoletilbud også i Mandal - ikke bare på pa­pi­ret.

PAULI G. STAALESEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.