Boi­kott av Is­rael

Faedrelandsvennen - - MENING -

Anti­se­mit­tis­men og jøde­ha­tet har nådd nye høy­der i vårt land etter Lo-ved­ta­ket om boi­kott av Is­rael.

●● For en tid til­ba­ke da avi­sens de­batt­spal­ter nær­mest kok­te over om det­te em­net, var det en klok røst som ut­tal­te at: vi får in­der­lig håpe Is­rael ikke boi­kot­ter Nor­ge.

Av­hen­gi­ge som vi er av Is­ra­elsk høy­tek­no­lo­gi i våre syke­hus, com­pu­te­re og mo­bil­te­le­fo­ner vil­le det bli en ka­ta­stro­fe for oss her oppe på ber­get. Det ser ut som le­del­sen i Ap ser det­te og ikke støt­ter en to­tal boi­kott av Is­rael av rent ego­is­tis­ke grun­ner. Men de går fort­satt inn for en de­ling av det­te lil­le lan­det. Skul­le den­ne så­kal­te to­stats løs­ning bli en rea­li­tet vil jo ara­ber­nes øns­ke om en ut­slet­tel­se av sta­ten Is­rael til­syne­la­ten­de være nær­me­re må­let. Det er bare et stort men. Han som har skapt him­mel og jord har en­gang gitt jø­de­ne løf­te om det­te lan­det til evig tid. Mot han blir Jo­nas Gahr Stø­re og Bør­ge Bren­de små­gut­ter.

Jeg så for en tid til­ba­ke et in­ter­vju med en pas­tor i en kris­ten me­nig­het i Na­sa­ret. I en re­gion der bren­ning av kir­ker og drap av krist­ne er nær­mest dag­lig kost var han så takk­nem­lig for at han kun­ne vir­ke i et om­rå­de som av våre po­li­ti­ke­re be­teg­nes som om­rå­de som er ok­ku­pert. Un­der et Is­ra­elsk sty­re var han be­skyt­tet av Is­ra­els­ke lo­ver og had­de full fri­het til å vir­ke som pas­tor. Han var full­sten­dig trygg.

For noen år til­ba­ke var fir­ma- et jeg ar­bei­det for inn­leid til Kris­tian­sand Me­ka­nis­ke Verk­sted un­der byg­gin­gen av mo­du­ler til Val­hall­fel­tet i Nord­sjø­en. Jeg var ikke or­ga­ni­sert i LO og en fre­dag duk­ket en hel de­le­ga­sjon fra den kom­mu­nist­do­mi­ner­te klub­ben opp med be­skjed om at der­som jeg ikke var or­ga­ni­sert in­nen man­dag vil­le de an­sat­te på verk­ste­det nek­te å ar­bei­de sam­men med meg. Selve grun­nen til at de duk­ket opp var en li­ten dis­ku­sjon med en av de an­sat­te om må­ten å ut­fø­re en jobb på. Jeg men­te vi bur­de ha en tan­ke om at verk­ste­det bur­de løn­ne seg øko­no­misk, men fikk til svar at det var ikke min sak, det sto det of­fent­li­ge for. Det hø­rer med til den­ne pa­ral­lel­len til en boi­kott at ikke man­ge år etter var verk­ste­det his­to­rie.

AR­NE SOLLIE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.