Hva blei det med læ­rer­tett­he­ten i Søgne?

Faedrelandsvennen - - MENING -

En un­der­sø­kel­se gjort av TV 2, vis­te tall der Søgne ikke kom sær­lig godt ut av det.

●● Øre­mer­ka mid­ler var til­syne­la­ten­de ikke brukt der de skul­le. Hva pen­ge­ne kon­kret er brukt til er ikke sagt, men at de er brukt i sko­le­ne.

Søgne har økt inn­sat­sen for barn og unge. Psyko­so­si­alt team er opp­ret­ta, elev­om­bud er an­satt og fle­re helse­søst­re har vi fått. Det­te er vik­ti­ge tiltak, men...

Vi er nødt til å øke læ­rer­tett­het også i Søgne. Man­ge barn har hatt læ­re­re som har hatt stor be­tyd­ning for liv­e­ne de­res. Re­la­sjo­nen mel­lom elev og læ­rer kan være vel­dig vik­tig for triv­sel og læ­ring. Vi må gi læ­re­ren mu­lig­het til å se hvert en­kelt barn, men da må læ­re­ren har fær­re barn å se. Vi må byg­ge opp un­der læ­re­rens kunn­skap og de­res øns­ke om å ska­pe et godt læ­rings­mil­jø.

Vi må gi læ­rer­ne en sjan­se, men da må vi ha fle­re læ­re­re på sko­len og vi må ha lov­fes­tet en norm som sier maks 15 ele­ver per læ­rer i barne­sko­len og 20 ele­ver i ung­doms­sko­len. SIGRUN SÆTHER, Krf-po­li­ti­ker i Søgne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.