Her får du fol­ke­lig, miljø­venn­lig luk­sus

For rundt 400.000 kro­ner får du en stor, sti­lig, miljø­venn­lig Ford Mondeo. Med en so­lid por­sjon luk­sus­fø­lel­se. Da får du mye bil for pen­ge­ne.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Etter noen ti­mer bak rat­tet i hy­brid­ut­ga­ven av Ford Mondeo Vig­na­le spør du deg selv om ikke det­te er en bil i den så­kal­te pre­mium­klas­sen. For her er stil både inn- og ut­ven­dig, skinn og lek­re lin­jer, mye kref­ter og nes­ten lyd­løs kjø­ring. Også når ben­sin­mo­to­ren er med på mo­roa sam­men med de to elek­tro­mo­to­re­ne. Da har du 187 heste­kref­ter til dis­po- si­sjon, 140 på den fos­si­le mo­to­ren, 47 på elek­tro­mo­to­re­ne.

For det­te er alt­så Fords al­ler førs­te hy­brid. Ikke lad­bar som man­ge kon­kur­ren­ter le­ve­rer, mer som de man­ge Toyo­ta-mo­del­le­ne som jo er svært po­pu­læ­re hos nors­ke bil­kjø­pe­re.

SEL­GER GODT

Po­pu­læ­re er de også hos nors­ke po­li­ti­ke­re. Had­de den­ne bi­len ikke vært hy­brid, vil­le den kos­tet rundt 80.000 kro­ner mer. Men selv det vil­le ikke vært så uri­me­lig sett i for­hold til hva du får av plass og kom­fort.

På ett om­rå­de skor­ter det imid­ler­tid litt på plas­sen. Ba­ga­sje­rom på i un­der­kant av 400 li­ter er ikke ak­ku­rat eg­net til å im­po­ne­re. Her er det bat­te­ri­ene til elek­tro­mo­to­re­ne som tar en del av plas­sen. Men kun­der som er ute etter en roms­lig se­dan og ikke vel­ger sta­sjons­vogn, er an­ta­ge­lig ikke så fo­ku­sert på ba­ga­sje­vo­lum som en god del and­re nors­ke bil­ei­ere er. Ford-sel­ger­ne hev­der at de har solgt kjapt unna alle de Mondeo Vig­na­le hy­brid de har klart å skaf­fe til veie.

ITALIENSK

Litt om Vig­na­le. Vig­na­le var et italiensk sel­skap som de­sig­net og byg­get ka­ros­se­ri­er for bi­ler. Sel­ska­pet ble etab­lert som Car­roz­ze­ria Al­fre­do Vig­na­le i 1946 og se­ne­re kjøpt av Ford-eide Ghia. Da As­ton Mar­tin var eid av Ford, la­get sel­ska­pet en bil som het Vig­na­le.

Med and­re ord, da Ford lan­ser­te luk­sus­ut­ga­ve­ne av Mondeo og etter­hvert også S-max og Ku­ga var det med god, klas­sisk luksu-

sin­spi­ra­sjon de kal­te bi­le­ne for Vig­na­le.

GODFØLELSEN

Og det skal Ford ha, for her får du luk­sus­fø­lel­se på kjø­pet i en Mondeo-ut­ga­ve som bur­de pas­se for man­ge lomme­bø­ker. Nå er jo ikke se­da­ner det som sel­ger mest i et norsk suv- og sta­sjons­vogn­hung­rig bil­mar­ked. Men salgs­fol­ke­ne re­fe­rer til en grup­pe godt voks­ne men­nes­ker mel­lom 40 og langt opp i 70-åre­ne som sy­nes en se­dan er vel så sti­lig som en suv el­ler en sta­sjons­vogn, og som fø­ler den dek­ker be­hov både for pas­sa­sje­rer og ba­ga­sje.

Så var det kjøre­tu­ren, da. Jeg har tid­li­ge­re skrytt av den gode kjøre­fø­lel­sen i man­ge and­re Ford­ut­ga­ver. Den­ne er litt tyng­re grun­net bat­terivek­ten, men det be­tyr bare at den lig­ger godt i vei­ba­nen, sam­ti­dig som den hver­ken kren­ger el­ler fø­les tung­kjørt på svin­ge­te Hø­våg-vei. Nå ble det ikke så vel­dig man­ge mi­le­ne bak rat­tet den­ne gang, men jeg vil tro at det­te er en bil du kan kjø­re langt og svært be­ha­ge­lig i uten å bli trøtt. Vig­na­le-ut­ga­ven er bed­re støy­iso­lert enn den van­li­ge Mondeo-ut­ga­ven, noe du ny­ter godt av ikke minst på lang­tu­rer i mo­tor­vei­fart.

Fore­lø­pig er Mondeo Vig­na- le med hy­brid løs­ning bare å få som se­dan. Kom­mer den som sta­sjons­vogn, og fort­satt til en guns­tig pris med mye ut­styr, vil jeg tro den kan løf­te Ford på salgs­sta­ti­stik­ken der mer­ket lig­ger på en re­la­tivt be­skje­den ni­ende­plass lo­kalt etter årets fire førs­te må­ne­der.

Vel­ger du Mondeo med hy­brid­løs­ning, får du også et hyg­ge­lig lavt driv­stoffor­bruk og slip­per ut mind­re CO2 enn man­ge and­re bi­lis­ter gjør.

FOTO: TOR MJAALAND

Ford Mondeo Vig­na­le er en stor og sti­lig bil. Nå le­ve­res den også med hy­brid­løs­ning.

FOTO: TOR MJAALAND

Mye skinn øker luk­sus­fø­lel­sen i bi­len.

FOTO: TOR MJAALAND

Bat­te­ri­ene stje­ler en del av plas­sen i ba­ga­sje­rom­met.

TOR MJAALAND FOTO:

Ford har fått mye skryt for den As­ton Mar­tin-in­spi­rer­te fron­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.