VWS flagg­skip til en halv mil­lion

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Vol­ks­wa­gen har som kjent pre­sen­tert sitt nye flagg­skip Ar­te­on, og nå er pri­se­ne klar på kon­ser­nets nye luk­sus­bil. Rundt 500.000 kro­ner for ri­me­ligs­te ut­ga­ve er nok un­der det man­ge vil­le tip­pet. Ar­te­on le­ve­res i seks for­skjel­li­ge va­ri­an­ter, og det skal være førs­te gang Vol­ks­wa­gen har satt en mo­dell i pro­duk­sjon som er nær sagt iden­tisk med kon­sept­bi­len som ble vist for to år si­den på bil­ut­stil­lin­gen i Genè­ve. Den le­ve­res i to ut­styrs­ver­sjo­ner i Nor­ge, Ele­gan­ce og R-li­ne. – Mo­del­len er ut­styrt slik som Pas­sat High­line, med til­legg av Ac­ti­ve Info Dis­play, La­ne As­sist og fot­gjen­ger­gjen­kjen­ning. Med and­re ord har bi­len svært mye stan­dard­ut­styr, for­tel­ler di­rek­tør for Vol­ks­wa­gen i Nor­ge, Kai Ro­bert Sol­heim i en presse­mel­ding.

WAGEN FOTO: VOLKS-

I Nor­ge kom­mer bil­ligs­te ver­sjon av Ar­ton på litt over 500.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.