Fers­ke fø­re­re mis­ter lap­pen for mo­bil­bruk

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● I Eng­land får du nå seks prik­ker i fø­rer­kor­tet hvis du blir tatt for mo­bil­bruk mens du kjø­rer. Det be­tyr at fers­ke fø­re­re mis­ter lap­pen. Det skri­ver nett­ste­det mo­tor.no og vi­ser til en fersk, tysk un­der­sø­kel­se fra for­sik­rings­sel­ska­pet Al­li­anz. Den kon­klu­de­rer med at bruk av mo­bil­te­le­fon og na­vi­ga­sjon nå tro­lig for­år­sa­ker fle­re døds­fall i tra­fik­ken enn fylle­kjø­ring. I en un­der­sø­kel­se som Mo­tor gjor­de i 2014, svar­te 78 pro­sent av sjå­fø­re­ne un­der 40 år, at de snak­ket i mo­bil­te­le­fon mens de kjør­te. En fersk un­der­sø­kel­se fra Bel­gia, gjen­nom­ført av Bel­gi­an Road Safety Insti­tute, vi­ser at åtte av ti sjå­fø­rer bru­ker te­le­fo­nen mens de kjø­rer. Der­for tar fle­re land nå i bruk tøf­fe­re virke­mid­ler for å stan­se ulov­lig mo­bil­bruk i bil.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

78 pro­sent av sjå­fø­re­ne un­der 40 år be­kref­tet i en un­der­sø­kel­se at de snak­ket i mo­bil­te­le­fo­nen mens de kjør­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.