Menn bul­ker dob­belt så mye

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Menn kra­sjer nes­ten dob­belt så ofte som kvin­ner vi­ser en ny­lig pub­li­sert sta­ti­stikk ba­sert på tall fra nors­ke for­sik­rings­sel­skap. I fjor ble det rap­por­tert inn 80.862 for­sik­rings­ska­der fra kvin­ne­li­ge bi­lis­ter, mens det til­sva­ren­de tal­let for menn var 143.471 ska­der, skri­ver nett­ste­det mo­tor.no. Menn har også dy­re­re ska­der enn kvin­ner. – Man­ge menn kjø­rer mer enn kvin­ner, noe som gir mer er­fa­ring, men også stør­re ri­si­ko for å få en ska­de, sier Sti­ne Ne­ver­dal, som er kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Fi­nans Nor­ge, som har ut­ar­bei­det sta­ti­stik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.