Bu­na­der og slips

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TER­JE TØNNESSEN, prest og for­fat­ter

Så du man­ge bu­na­der i går? Og slips? Tenk at nors­ke menn er i stand til å ta på seg slips på na­sjo­nal­da­gen, det er ikke til å tro – tren­den er jo at alle, fra eld­re di­rek­tø­rer, over­le­ger og pro­fes­so­rer til unge rør­leg­ge­re og elek­tri­ke­re skal gå med åpne skjor­ter og ikke er i nær­he­ten av noe så jå­le­te som slips. Nå­vel. Da jeg sto og så på to­get i går, hør­te jeg – som en vi­sjon - ek­ko­et av en inn­by­del­se: «Kom til meg, alle dere som stre­ver og bæ­rer tun­ge byr­der, så vil jeg gi dere hvi­le. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tål­som og yd­myk av hjer­tet og dere skal fin­ne hvi­le» (Matt 11, 28f). Er det mu­lig: Et 17. mai­tog spa­ser­en­de inn i nå­dens ver­den, et folk vand­ren­de inn i frel­sens oase, en na­sjon gå­en­de inn i for­sonin­gens fram­tid. Det var et syn, en bønn. Tenk om! Tenk om man­ge fle­re nord­menn opp­da­ger sann­he­ten, ly­set og li­vet i Kris­tus. Tenk om liv blir for­and­ret, at syn­de­re løf­tes opp, menn med og uten slips, kvin­ner med og uten bu­na­der, olde­mød­re og beste­fed­re, gut­ter og jen­ter, barne­hage­barn, døds­syke på syke­hus­av­de­lin­ge­ne, stu­den­ter på UIA, ar­beids­sø­ken­de, frust­rer­te menn i midt­livs­kri­se, inn­vand­re­re, slit­ne Li­se Ma­rie Ham­mer og Erik Stor­dal, Ven­ne­sla. Jip­pi og takk til Je­sus for at vi møt­tes i Tyr­kia! Nå gif­ter vi oss i Ven­ne­sla og alle er hjer­te­lig vel­kom­men til viel­sen i Fi­ladel­fia 20. mai kl. 13.00. kvin­ner i om­sorgs­yr­ker, re­dak­tø­rer og jour­na­lis­ter, bu­tikk­an­sat­te på Sør­lands­sen­te­ret møt­te Kris­tus! Tenk om! Det var na­sjo­nal­da­gens vi­sjon og bønn da jeg så dem kom­me vand­ren­de - med bu­na­der og slips.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.