25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. MAI 1992

●● Det ble en 17. mai av de sjeld­ne for sør­len­din­ge­ne i går. I strå­len­de sol­skinn og bort­imot som­mer­tem­pe­ra­tur kun­ne sto­re og små kose seg mens de fei­ret grunn­lovs­da­gen av hjer­tens lyst. Ef-ak­ti­vis­te­ne bruk­te da­gen til å mar­ke­re sine stan stand­punk­ter, blant an­net i bor­ger­to­get i Kris­tian­sand. Det­te før­te til en del arge til­rop langs ruta. Også tid­li­ge­re Adh-rek­tor Syl­fest Lom­heim had­de EF som tema da han holdt 17. mai-tale i Vågs­bygd. For kron­prins H Haa­kon - el­ler «Må­ka» blant russe­ven­ner - b be­tød gårs­da­gen en kraf­tig av­veks­ling fra det «nor­ma­le» 17. mai-pro­gram­met. Etter et 13 ti­mers nat­tokt med rocke­kon­sert og uten­dørs­dis­ko, had­de han frem­de­les kref­ter til å h hil­se til fa­mi­li­en på slotts­bal­kon­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.