Tre­ne­ren knus­te speil i gar­de­ro­ben

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN

I sin­ne knus­te Sand­nes Ulf-tre­ner Bengt Sæ­ter­nes et speil i gar­de­ro­ben etter ta­pet mot Start.

– Det er utro­lig bit­tert for meg og la­get at vi ikke kla­rer å få med oss noe her­fra. Vi me­ner det er litt ufor­tjent.

Det sier Sand­nes Ulft­re­ner Bengt Sæ­ter­nes til Fædre­lands­ven­nen etter det for­sme­de­li­ge 1-2-ta­pet mot Start.

For gjes­te­ne fra Ro­ga­land had­de fle­re sto­re sjan­ser i and­re om­gang. Sær­lig Kjell Rune Sel­lin had­de en stor sjan­se, og det var ikke man­ge som for­sto hvor­dan det ikke kun­ne bli mål.

Det er lett å bli frust­rert når man fø­ler at man har for­tjent mer. For Sæ­ter­nes gikk det litt vel hardt for seg.

– Jeg skul­le kaste ei flas­ke i veg­gen, så glapp jeg den litt og så gikk den i spei­let, sier den tid­li­ge­re proff­spil­le­ren.

Re­sul­ta­tet ble et knust speil i borte­gar­de­ro­ben.

– Jeg var frust­rert, og det var nok litt sin­ne som skul­le ut, for­klar­te han.

Etter kam­pen gikk en ang­ren­de Sæ­ter­nes bort til Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal for å unn­skyl­de seg. Der var det in­gen sure mi­ner å spo­re.

– Det er sånt som skjer. Så får vi se hva Kai og Ter­je sier, fli­rer Brands­dal over­for Fædre­lands­ven­nen.

Kai og Ter­je er far og sønn Erik­sen, som sty­rer alt det prak­tis­ke rundt sta­dion.

Men reg­nin­gen på det knus­te spei­let blir sendt i ret­ning Sand­nes.

– Ja­ja, det er klart. Hvis vi skal fort­set­te å være i grønn sone så må vi sen­de reg­ning, sa en Brands­dal i strå­len­de hu­mør etter at Start tok sei­e­ren på over­tid.

FOTO: STEF­FEN STENERSEN

Bengt Sæ­ter­nes (t.h.) ba om unn­skyld­ning til Start­di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal. Brands­dal tok det hele med et smil.

FOTO: STEF­FEN STENERSEN

Slik så spei­let ut etter flaske­kas­tin­gen til Bengt Sæ­ter­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.