By­ens dy­res­te lei­lig­het

En drøy må­ned før inn­flyt­ting er «bare» 13 av 21 lei­lig­he­ter solgt i Kris­tian­sands mest eks­klu­si­ve bo­lig­kom­pleks, Kirke­gata 2.

Faedrelandsvennen - - FOR­SIDE - TEKST: VE­GARD DAMS­GAARD ve­gard.dams­gaard@fvn.no

Her byg­ges by­ens dy­res­te lei­lig­het. For en pris på over 30 mil­lio­ner kro­ner får riggrün­der Bjar­ne Skeie 300 kvad­rat­me­ter å bolt­re seg på. Sam­ti­dig stre­ver ut­byg­ger­ne med å sel­ge et av Kris­tian­sands mest eks­klu­si­ve bo­lig­kom­pleks like i nær­he­ten.

– Jeg had­de gjer­ne sett at vi had­de solgt alle, men vi vet at det­te er for­holds­vis dyre lei­lig­he­ter i Kris­tian­sand. Da vi valg­te å gå i gang med byg­gin­gen, til tross for få solg­te, er det for­di folk er mer til­bøye­li­ge til å hand­le når byg­get står fer­dig, sier Yng­var Han­senTan­gen, dag­lig le­der for ut­byg­ger Kvar­tal 57 AS.

I slut­ten av juni er det inn­flyt­ting i by­ens mest eks­klu­si­ve bo­lig­pro­sjekt, Kirke­gata 2 ved Strand­pro­me­na­den.

Blant åtte uso­lg­te en­he­ter er to topp­lei­lig­he­ter på 100 kvad­rat­me­ter. Dis­se kos­ter 11 mil­lio­ner kro- ner, til­sva­ren­de 110.000 kro­ner kvad­rat­me­te­ren.

IN­GEN RA­BAT­TER På GANG

At nær 40 pro­sent av en­he­te­ne er le­di­ge kort tid før inn­flyt­ting er ikke nor­malt, er­kjen­ner ut­byg­ger. Men de har in­gen pa­nikk; pri­se­ne står fast.

– Vi kom­mer ikke til å set­te pri­sen ned. Men vi har vur­dert å prø­ve oss på Oslo-mar­ke­det, for å se om noen øns­ker en fe­rie­bo­lig i «Sy­den». Sam­ti­dig vil vi gjer­ne ha et bygg som er be­bodd hele året, for­tel­ler Yng­var Han­sen-tan­gen.

Det er hans far, kjent grün­der To­re Han­sen-tan­gen, som skal ha topp­lei­lig­he­ten i fjer­de eta­sje ut mot sjø­en. Den inne­hol­der 240 kvad­rat­me­ter gulv og 126 kvad­rat­me­ter bal­kong, og vil kom­me på mel­lom 25 og 30 mil­lio­ner kro­ner.

Det vil si pris­re­kord, i hvert fall fram til riggrün­der Bjar­ne Skeie flyt­ter inn noen kvar­ta­ler unna ved pro­me­na­den om ett år.

Høye tomte­kost­na­der og et for­holds­vis lavt an­tall bo­li­ger trek­ker pri­sen opp i Kirke­gata 2.

Snitt­pri­sen er 85.000 kro­ner kvad­rat­me­te­ren. I til­legg kom­mer 370.000 for par­ke­rings­plass i kjel­le­ren, som alle er for­plik­tet til å kjø­pe.

Bo­li­ge­ne får fel­les hage­an­legg i bak­går­den, det sat­ses på kost­ba­re ma­te­ria­ler, roms­li­ge bal­kon­ger og ter­ras­ser, samt be­ty­de­lig inn­slag av glass.

– Jeg tror vi med stolt­het kan si at vi har for­skjøn­net det om­rå­det i byen. Kan­skje Ei­nar Ras­mus­sen er for­nøyd, tross alt, sier Yng­var Han­sen-tan­gen, med re­fe­ran­se til den mye om­tal­te høyde­kran­ge­len mel­lom fa­ren og skips­re­de­ren i nabo­byg­get da pro­sjek­tet var un­der plan­leg­ging.

AT­TRAK­TIV FOR FLE­RE

Det blir pluss­funk­sjo­ner i et fel­les­bygg i Øst­re Strand­gate. Her til­bys helse­tje­nes­ter, ser­ve­ring, bi­blio­tek, trim­rom, og ho­tell­rom til gjes­ter.

Mot et pris­til­legg kan både kjø­pe­re og and­re be­bo­ere i Kvad­ra­tu­ren bli med­lem av en so­si­al klubb etter mo­dell fra Eng­land.

Eien­doms­råd­gi­ver Es­pen So­lum me­ner Han­sen-tan­gens pro­sjekt nep­pe tref­fer det bre­de lag av kjø­pe­re, og er der­for ikke over­ras­ket over det be­skjed­ne salgs­tal­let.

– Det er ikke så rart. Det­te er et ni­sje­pro­dukt der in­gen lig­ger i sove­pose på for­tau­et to da­ger i for­vei­en. Mens pro­sjek­ter som Kjøi­ta og Ka­nal­byen kon­kur­re­rer seg imel­lom, er det­te for de som har en mis­un­nel­ses­ver­dig god øko­no­mi, kon­sta­te­rer So­lum, til dag­lig dis­trikts­le­der i Hus­ei­er­nes lands­for­bund.

– Tror du de er at­trak­ti­ve som fe­rie­bo­li­ger?

– Det er en tan­ke man all­tid får høre. Men med finn.no er mar­ke­det også over­sik­tig for de som bor uten­bys, jeg tror de al­le­re­de er på ba­nen, sva­rer So­lum.

I no­vem­ber 2015, da ri­vin­gen star­tet i Kirke­gata 2, var sju en­he­ter solgt. Ut­byg­ger be­kref­ter at to av en­he­te­ne al­le­re­de er solgt som fe­rie­bo­li­ger.

Han­sen-tan­gens fa­mi­lie­sel­skap Vi­king Hol­ding har med ti­den fått BRG Eien­dom med på ei­er­si­den (50/50) i pro­sjek­tet.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

11 av 21 bo­en­he­ter har fa­sa­de mot sjø­en, og pri­ser på over 100.000 kro­ner kvad­rat­me­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.