Me­ner Ag­der­bøn­der ta­per over 60.000 kro­ner i året

Bonde­la­get hev­der at en­kel­te Ag­der­bøn­der kan tape over 60.000 kro­ner i året på re­gje­rin­gens land­bruks­opp­legg. I går var det stor de­mon­stra­sjon i Ive­land.

Faedrelandsvennen - - FOR­SI­DE - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULE­BERG odd.inge.ule­berg@fvn.no

– Det­te er dra­ma­tisk for man­ge, sier Bir­te Us­land i Nor­ges Bon­de­lag. I går pro­te­ster­te de mot land­bruks­opp­gjø­ret.

– På vår gård ta­per vi over 30.000 i beite­til­skudd for­di til­skud­det re­du­se­res i kul­tur­bei­te og flyt­tes til rent ut­marks­bei­te. Det­te er dra­ma­tisk for man­ge, sier styre­med­lem i Nor­ges Bon­de­lag, Bir­te Us­land fra Mar­nar­dal.

Hun var en av rundt 30 bøn­der med sym­pa­ti­sø­rer som trop­pet opp med sau­er, lam og trak­to­rer uten­for råd­hu­set i Ive­land ved mid­dags­ti­der tors­dag.

– Vi jak­ter på sta­tens mann på Ag­der, fyl­kes­mann Stein Yt­ter­dahl, og det er visst her han er. Nå må han ta sig­na­le­ne våre og si klart i fra inn­over mot ho­ved­sta­den, sa le­der i Aust-ag­der bon­de­lag, Knut Erik Ull­tveit, også kjent fra Jak­ten på Kjær­lig­he­ten på TV2.

– IK­KE SAT­SING

Bøn­de­ne fikk Sel­ma Mag­nus­dottir Vinje­rui til å bære et lite lam inn­over gan­ge­ne i kom­mune­hu­set, før de høf­lig ven­tet på lov til å kom­me inn i kom­mune­styre­sa­len der fyl­kes­man­nen had­de dia­log­møte med Ive­land-po­li­ti­ker­ne.

– En­kel­te bøn­der på Ag­der ta­per over 60.000 kro­ner i året. Man sat­ser ik­ke, men om­for­de­ler – og det­te skjer rett etter en land­bruks­mel­ding der Stor­tin­get lo­vet å re­du­se­re inn­tekts­ga­pet og sik­re bøn­de­ne, sa Ull­tveit da han en­de­lig fikk tak i fyl­kes­man­nen.

Yt­ter­dahl kom­mer fra Far­sund, Ag­ders størs­te land­bruks­kom­mu­ne, og re­pli­ser­te:

– Som sta­tens mann skal jeg brin­ge den­ne vik­ti­ge in­for­ma­sjon vi­de­re. Land­bru­ket er vik­tig for hele Ag­der, men nå lig­ger sa­ken i Stor­tin­get og langt uten­for mitt myn­dig­hets­om­rå­de.

FLE­RE AK­SJO­NER

Bøn­de­ne vars­ler fle­re ak­sjo­ner fram mot stor­tings­be­hand­ling av land­bruks­opp­gjø­ret 16. juni. De er i har­nisk for­di de me­ner re­gje­rin­gen hol­der dem for narr. Mens re­gje­rin­gen me­ner land­bruks­opp­gjø­ret i pro­sent re­du­se­rer inn­tekts­ga­pet mel­lom bøn­der og and­re, me­ner bøn­de­ne det øker.

– Det hjel­per ik­ke å leke med pro­sen­ter. And­re grup­per får 16.000 kro­ner, vi får 8000 kro­ner. Da øker ga­pet, sa Ull­tveit.

– Hele Sør­lan­det vil mer­ke oss, kan­skje al­le­re­de fre­dag, sa Finn Aas­heim i bonde­la­get.

Ive­land-ord­fø­rer Gro-ani­ta My­kjå­land støt­ter bøn­de­ne og me­ner re­gje­rin­gen nær­mest hå­ner land­bru­ket. Hun ber KRF og Ven­st­re gå sam­men med Sp og Ap om å sik­re land­bru­ket gjen­nom å in­stru­ere re­gje­rin­gen i Stor­tin­get.

GODT TIL­BUD ME­NER DE BLÅ

Der er in­gen av­kla­ring ennå, men Høy­re og Frp me­ner at sta­ten la et godt til­bud på bor­det.

– Sta­ten har vist stor vil­je til å strek­ke seg i for­hand­lin­ge­ne. Det er åpen­bart and­re grun­ner som gjør at vi nå har fått et brudd, sier Høy­res næ­rings­po­li­tis­ke tal­s­per­son Gun­nar Gun­der­sen til NTB og ten­ker på at stor­tings­val­get er like om hjør­net.

Høy­re me­ner det ik­ke er ri­me­lig at bøn­de­ne skal ha en inn­tekts­vekst på ni pro­sent når res­ten av lan­det får rundt tre. Ram­men var sta­ten var på cir­ka 2,3 pro­sent i til­bu­det til bøn­de­ne.

Mye av uenig­he­ten etter brud­det hand­ler om mar­keds­til­pas­ning. Re­gje­rin­gen reg­ner inn over 300 mil­lio­ner kro­ner hvis bøn­de­ne grei­er å ut­nyt­te mar­keds­po­ten­sia­let mak­si­malt. Bøn­de­ne me­ner det­te er ren teori.

FOTO: ODD-INGE ULE­BERG

Sel­ma Magn­nus­dottir Vinje­rui med lam på ar­men ven­ter tål­mo­dig sam­men med de and­re de­mon­stran­te­ne på at de får lov å kom­me inn i kom­mune­styre­sa­len i Ive­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.