Ha­rald Fur­re har gitt stor­by­re­gio­na­lis­men et nytt, po­li­tisk an­sikt. Er det greit slik?

Ha­rald Fur­re har gitt stor­by­re­gio­na­lis­men et nytt, po­li­tisk an­sikt. Er det greit slik?

Faedrelandsvennen - - FOR­SI­DE -

Her om da­gen klik­ket jeg på Da­gens Næ­rings­livs nett­si­der for en kjapp ny­hets­opp­da­te­ring. Men før jeg fikk ori­en­tert meg om sis­te nytt, slo et ma­nen­de bil­de mot meg fra top­pen av si­den. Uias rek­tor, Kris­tian­sands ord­fø­rer, le­der av Kris­tian­sands næ­rings­for­ening og en næ­rings­kon­su­lent fra Kris­tian­sand kom­mu­ne pek­te fra an­nonse­plass mot den ar­beids­sø­ken­de del av den nors­ke of­fent­lig­he­ten og kunn­gjor­de at Kris­tian­sand treng­te ny næ­rings­sjef. Det hele spil­te gans­ke hu­mo­ris­tisk på lik­he­ten med den iko­nis­ke, ame­ri­kans­ke «Un­cle Sam wants You»-pla­ka­ten fra førs­te ver­dens­krig. Det er kan­skje ikke så uef­fent i en tid der Kris­tian­sand kom­mu­ne leg­ger inn høy­gi­ret og an­non­se­rer at næ­rings­sta­ben skal for­dob­les og en ny sjef for de bed­re ti­der re­krut­te­res inn. Kri­gen mot ar­beids­løs­het og lav verdi­ska­ping skal vin­nes. Så får det hel­ler hen­ge til nes­te run­de om den som nap­per på ag­net, skal an­set­tes på nivå tre i det kom­mu­na­le hie­rar­ki­et un­der råd­mann og tek­nisk di­rek­tør el­ler vir­ke­lig være sjef, også for­melt.

Det er bra at Kris­tian­sand kom­mu­ne tar i tu med ut­ford­rin­ge­ne. For lands­de­len tren­ger å få satt det re­gio­na­le ut­vik­lings­opp­dra­get på kar­tet. Men strengt tatt var det det­te den nye re­gion­re­for­men skul­le be­vir­ke, den re­for­men stats­råd Jan To­re San­ner for fire år si­den ikke vil­le ha, men som han nå kjø­rer gjen­nom på tam­pen av valg­pe­rio­den. Vi skal få stør­re re­gio­ner for å styr­ke den re­gio­na­le sam­funns­byg­ger­rol­len, he­ter det fra re­gje­rin­gen. Sam­ti­dig er spørs­må­let om Ag­ders sam­ling også av­gjort. Ar­bei­der­par­ti­et har rett nok vars­let om­kamp om tvangs­sam­men­slut­nin­ger der­som par­ti­et kom­mer til mak­ten, men til­fel­let Ag­der kan knapt ses på som et makt­over­grep fra sta­tens hånd. Her ble mo­del­len en­de­lig klar et- ter at Aust-ag­der Frem­skritts­par­ti gikk for fu­sjon i vin­ter og sam­ti­dig gjor­de kål på seg selv som po­li­tisk kraft.

Så får vi se hva som vi­de­re skjer. 21. juni skal de to fyl­kes­tin­ge­ne i lands­de­len sam­les til sitt førs­te fel­les møte. På kar­tet står blant an­net navne­valg. Det er vik­tig nok, men enda vik­ti­ge­re had­de det vært å set­te agen­da for et re­gio­nalt ut­vik­lings­pro­gram. Hva øns­ker et sam­let Ag­der å ut­ret­te? Hvil­ke sto­re opp­ga­ver skal løf­tes? Det er kan­skje for tid­lig å sva­re på det­te al­le­re­de i som­mer, men det had­de vært på sin plass å star­te ar­bei­det. Da er det også be­ti­me­lig å peke på at om sta­ten har hjul­pet ag­der­fyl­ke­ne til å fin­ne sam­men, har den sam­me sta­ten ikke lagt to pin­ner i kors for å gi det nye re­gion­ni­vå­et auto­ri­tet. Det er ennå uklart hva de folke­valg­te re­gio­ne­ne skal stel­le med, sam­ti­dig som be­vilg­nin­ge­ne til re­gio­nalt ut­vik­lings­ar­beid har blitt kraf­tig be­skå­ret un­der re­gje­rin­gen Sol­berg. Der Kris­tian­sand kom­mu­ne kan vars­le økt be­man­ning, har fyl­kes­kom­mu­ne­ne med nød og nep­pe unn­gått opp­si­gel­ser.

Men, så er det kan­skje også slik som Frem­skritts­par­ti­et for noen år si­den yn­det å si, at frem­ti­den ikke ved­tas, den ska­pes. I så måte kan det være få­fengt for fyl­kes­po­li­ti­ker­ne å ven­te på stor­ting og re­gje­ring. Skal det re­gio­na­le ut­vik­lings­opp­dra­get fyl­les, får de mane sine egne by­rå­kra­ti­er til krea­ti­vi­tet. Så len­ge ut­vik­ler­rol­len er så fri som den er, er det bare fan­ta­si­en som set­ter gren­ser for hva som kan ut­ret­tes. Mak­ten gis også gans­ke sjel­den fra oven, den må som of­test tas. Her er det his­to­rikk å spil­le på. Da lands­de­len for snart et kvart år­hund­re si­den meis­let ut sine fel­les mål for Ag­der, var nå­væ­ren­de fyl­kes­råd­mann i Vest-ag­der, Ti­ne Sund­toft, en av fød­sels­hjel­per­ne. Pro­gram­met «Fel­les mål for Ag­der» har si­den blitt fulgt opp med nye do­ku­men­ter og et fel­les plan­verk for de to fyl­ke­ne. Mye er slik blitt ut­ret­tet, men noe har også gått tapt. Må­le­ne er blitt mer dif­fu­se, og be­geist­rin­gen er blitt borte. Det er in­gen som får stå­pels av å lese Re­gion­plan 2020. An­ta­ke­lig er viss­he­ten om å ha nådd fle­re av de må­le­ne som ble satt på 90-tal­let, nå vår størs­te hind­ring for å kom­me vi­de­re.

Skal de nye re­gio­ne­ne få sving på ar­bei­det, tren­ger de både vi­sjo­ner og kon­kre­te mål. Det er selv­føl­ge­lig greit med pen­ger og hjem­let auto­ri­tet, men så er det også be­hov for å dyr­ke fram en ny ge­ne­ra­sjon re­gio­na­le stra­te­ger med evne til å ta og ut­øve makt. Om det skjer, gjen­står å se. Inn­til vi­de­re får vi føl­ge med på hva Ha­rald Fur­re og Aase Marthe J Hor­rig­mo fin­ner på i Kris­tian­sand, even­tu­elt as­sis­tert av en ny næ­rings­sjef og se­kun­dert av Rei­dar Fugle­stad som kul­tur­øko­no­mi­ens nye won­der­boy. Høy­res plan A var i sin tid å gjø­re stor­by­ene til re­gio­na­le ut­vik­lings­ak­tø­rer og å leg­ge ned fyl­kes­kom­mu­ne­ne. Men stor­tings­fler­tal­let vil­le det an­ner­le­des. Der­med ble det plan B og folke­valg­te re­gio­ner. Fom­ler re­gio­ne­ne, Ag­der in­klu­dert, med den­ne lisse­pas­nin­gen, vil det sann­syn­lig­vis være parti­stra­te­ge­ne i Høy­re en sann svir å fin­ne plan A fram igjen ved nes­te kors­vei.

Må­le­ne er blitt mer dif­fu­se, og be­geist­rin­gen er blitt borte.

AR­KIV­FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Det er bra at Kris­tian­sand kom­mu­ne tar i tu med ut­ford­rin­ge­ne. For lands­de­len tren­ger å få satt det re­gio­na­le ut­vik­lings­opp­dra­get på kar­tet, skri­ver Jon P. Knud­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.