Be­løn­ning til en mor

Jos­hua French kun­ne en­de­lig set­te bena på norsk jord, etter åtte år i fan­gen­skap. Sa­ken har fått en ende, selv om den ennå ikke er opp­klart.

Faedrelandsvennen - - FRE­DAG -

For vi vet ennå ikke hvem som drep­te sjå­fø­ren Abe­di Ka­son­go 5. mai 2009. Bå­de Tjost­olv Mo­land og Jos­hua French har hele ti­den nek­tet for skyld i dra­pet, og den kon­go­le­sis­ke etter­forsk­nin­gen og retts­sa­ken la­ter ikke til å ha en stan­dard man kan sto­le på. Det hers­ker uli­ke opp­fat­nin­ger om hva som var hen­del­ses­for­lø­pet.

Hen­sy­net til Jos­hua Frenchs helse og hen­sy­net til hans mor, skal ha vært de to frems­te år­sa­ke­ne som nå gjor­de at kon­go­le­sis­ke myn­dig­he­ter fant det rik­tig å over­fø­re ham til nors­ke myn­dig­he­ter. Hans mor Ka­ri Hil­de French har gjort en he­roisk inn­sats for hjel­pe sin døm­te sønn. Det gjor­de også Mo­lands for­eld­re, men den kam­pen tok en plut­se­lig og tra­gisk slutt.

French har sik­kert ut­ford­rin­ger etter så man­ge år og trau­ma­tis­ke hen­del­ser han har vært ut­satt for.

Uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de sier at French ikke har noen dom mot seg i Nor­ge. Det blir opp­fat­tet som at Jos­hua French nå er en fri mann. Tals­menn fra kon­go­le­sis­ke myn­dig­he­ter be­stri­der den tolk­nin­gen og sier de har tatt det for gitt at French skal sone vi­de­re i Nor­ge. Men Jos­hua French vil være en fri stats­bor­ger når han fer­dig med helse­sjek­ker og en even­tu­ell medi­sinsk opp­føl­ging. French har sik­kert ut­ford­rin­ger etter så man­ge år og trau­ma­tis­ke hen­del­ser han har vært ut­satt for. Ta­pet av sin Hen­sy­net til hans helse og hen­sy­net til hans mor, skal ha vært de to frems­te år­sa­ke­ne som nå gjor­de at kon­go­le­sis­ke myn­dig­he­ter fant det rik­tig å over­fø­re ham til nors­ke myn­dig­he­ter. venn Tjost­olv Mo­land er ett av dem.

Sa­ken har vært svært vans­ke­lig for nors­ke myn­dig­he­ter. At den ene av de to fengs­le­de mis­tet li­vet, at de ikke har klart å over­be­vi­se Kon­go om over­fø­ring, at det er uklart hva som fak­tisk har skjedd, at sa­ken har skapt mye støy i Nor­ge – alt det­te er fak­to­rer som har gjort pres­set stort. In­gen and­re sit­ter imid­ler­tid med en døds­dom og der­for har det vært kjem­pet en hard di­plo­ma­tisk kamp for å få French fri. I av­ta­len skal det i føl­ge Bren­de ikke være ut­be­talt pen­ger el­ler løf­ter om frem­ti­dig bi­stand, og det er bra at nors­ke myn­dig­he­ter har klart å stå fast på det.

Læ­rin­gen i his­to­ri­en må være å hus­ke på at nors­ke myn­dig­he­ter ikke all­tid kan red­de sine lands­menn om de hav­ner i trøb­bel i ut­lan­det. Nord­menn sit­ter fengs­let i ut­lan­det, sik­kert bå­de skyl­di­ge og uskyl­di­ge, men ikke all­tid med en retts­sik­ker­het som den nors­ke. Og noen gan­ger er det på alle må­ter langt hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.