Ber Sp og Ap be­sin­ne seg

Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan Tor San­ner ber op­po­si­sjo­nen på Stor­tin­get lig­ge unna de ved­tat­te kom­mune­sam­men­slå­in­ge­ne på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Jeg vil ad­va­re mot re­ver­se­rings­ive­ren til Sen­ter­par­ti­et og del­vis Ar­bei­der­par­ti­et. Det sis­te kom­mu­ne­ne nå tren­ger er at ved­ta­ke­ne som er gjort om sam­men­slå­ing om­gjø­res, sier Jan To­re San­ner.

Høy­re-stats­rå­den vi­ser til at usik­ker­he­ten om det vil åp­nes opp for å om­gjø­re sam­men­slå­ings­ved­ta­ke­ne ska­per uro blant ad­mi­ni­stra­sjon og an­sat­te i kom­mu­ne­ne ge­ne­relt.

– Før var Ar­bei­der­par­ti­et opp­tatt av å byg­ge Nor­ge. Nå bør par­ti­et be­sin­ne seg, og vise re­spekt for ved­tak som er gjort, sier kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­te­ren.

TRE NYE SØR­LANDS­KOM­MU­NER

Som kjent er det gjort ved­tak om at Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len slår seg sam­men til en ny stor­kom­mu­ne og til­sva­ren­de sam­men­slå­ing av Man­dal, Mar­nar­dal og Lin­des­nes. I dis­se kom­mu­ne­ne sa både Søg­ne og Lin­des­nes nei til å bli en del av en ny og stør­re kom­mu­ne. Deri­mot ble Lyng­dal og Aud­ne­dal eni­ge uten tvang om å slå seg sam­men.

– Jeg tror fle­re kom­mu­ner på Sør­lan­det vil kom­me etter. Fle­re me­nings­må­lin­ger vi­ser nå også at be­folk­nin­gen rundt om i Nor­ge er blitt mer po­si­ti­ve til kom- mune­sam­men­slå­in­ger, sier Jan To­re San­ner.

LOK­KER MED PEN­GER

– Som et re­sul­tat av sam­men­slå­ing vil nå den nye kom­mu­nen be­stå­en­de av Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len få stor­by­mid­ler. Det skal løn­ne seg å være sto­re og ro­bus­te kom­mu­ner, men kom­mu­ner med sto­re av­stan­der skal be­hol­de da­gens inn­tekts­grunn­lag selv om folke­tal­let er lite, sier kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­te­ren.

FOR­NØYD MED RE­FOR­MEN

Jan To­re San­ner av­vi­ser al­le på­stan­der om at kom­mune­for­men har vært en fias­ko. Han vi­ser til at tett på 100 kom­mu­ner nå gjen­nom gjen­si­dig fri­vil­lig­het er blitt eni­ge om å slå seg sam­men. Tre nye stor­kom­mu­ner på Sør­lan­det og fyl­kes­sam­men­slå­ing er etter hans me­ning et godt re­sul­tat.

– Det tok 20 år før kom­mune­re­for­men som star­tet i 1945 re­sul­ter­te i kom­mune­sam­men­slå­in­ger, og den­ne gan­gen slår de førs­te kom­mu­ne­ne seg sam­men etter et par år. Fle­re har el­lers spurt meg hvor­for vi ikke ven­tet til etter val­get, men sa­ken er den at det er valg an­net­hvert år, sier han.

Stats­rå­den for­sva­rer også at to av sam­men­slå­in­ge­ne på Sør­lan­det ble gjort med tvang.

– Både Søg­ne og Lin­des­nes’ nei til sam­men­slå­ing vil­le ha blok­kert for to and­re kom­mu­ner som vil­le slå seg sam­men med hver­and­re og dem, sier han.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Jan To­re San­ner tror fle­re sør­lands­kom­mu­ner frem­over vil kom­me etter og slå seg sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.