Her byg­ges by­ens dy­res­te lei­lig­het

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: VE­GARD DAMS­GAARD ve­gard.dams­gaard@fvn.no

Bjar­ne Skeie er i ferd med å set­te ny re­kord med sin nye lei­lig­het ved Strand­pro­me­na­den. Pris: Over 30 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi har ikke tenkt på om det­te er pris­re­kord, hev­der di­rek­tør Tom Chr. Bre­de­sen i Skeie Eien­dom over­for Fædre­lands­ven­nen.

Riggrün­der Bjar­ne Skeie og kona Aud skal ha den 300 kvad­rat­me­ter sto­re topp­eta­sjen i Øst­re Strand­gate 60B.

Inn­flyt­ting skjer 1. mai nes­te år, og nå gra­ves det for al­le pen­ge­ne.

FIRE AV FEM SOLGT

For kost­bart blir det. Iføl­ge Skeie-di­rek­tø­ren står ikke kvad­rat­me­ter­pri­se­ne til­ba­ke for Han­sen-tan­gen-fa­mi­li­ens pro­sjekt i Kirke­gata 2.

Her lig­ger ni­vå­et på opp­til 112.000 kro­ner kvad­rat­me­te­ren for en­he­te­ne som sel­ges på det åpne mar­ke­det.

En­kel ma­te­ma­tikk til­si­er at Skei­es lei­lig­het der­med pas­se­rer 30 mil­lio­ner kro­ner.

– Jeg vil ikke kom­men­te­re den pri­sen, sier Bre­de­sen.

– Men dere over­sti­ger 100.000 per kvad­rat­me­ter? – Det gjør vi, be­kref­ter han. Lei­lig­hets­byg­get i tre eta­sjer blir på 1000 kvad­rat­me­ter og skal rom­me fem lei­lig­he­ter. Tre av bo­li­ge­ne i de to ne­ders­te eta­sje­ne sel­ges på det åpne mar­ke­det.

Per i dag er det kun én igjen. Den har pris­an­tyd­ning 14,5 mil­lio­ner kro­ner for 184 kvad­rat­me­ter gulv i en høy første­eta­sje.

I til­legg kom­mer 300.000 for par­ke­rings­plass i kjel­le­ren, som al­le er for­plik­tet til å kjø­pe.

– MAR­KED I ET MAR­KED

Bygg­her­ren selv øns­ker ikke å kom­men­te­re ut­byg­gin­gen over­for Fædre­lands­ven­nen nå.

– Vi bor greit der vi bor, men sy­nes jo det er leit å sit­te og ven­te. Vi har ikke så man­ge år igjen, har in­ge­ni­ø­ren fra Ei­ken tid­li­ge­re ut­talt.

Skeie bor enn så len­ge på Høi­vold bryg­ge. Fa­mi­li­ens ei­en­doms­sel­skap måt­te i 2013 ut med 16 mil­lio­ner kro­ner for den 1,3 mål sto­re tom­ta med mur­hus fra 1910.

Re­derar­ving Ca­thri­ne Ras­mus­sen had­de den for­ri­ge pris­re­kor­den, etter at hun slo sam­men to lei­lig­he­ter på Tan­gen Yt­terst til en sam­let pris på 26,8 mil­lio­ner kro­ner.

To­re Han­sen-tan­gen over­tar tro­lig re­kor­den mid­ler­ti­dig når han i som­mer flyt­ter inn i topp­lei­lig­he­ten i pre­sti­sje­pro­sjek­tet Kirke­gata 2, til en pris han selv har opp­gitt til mel­lom 25 og 30 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er uvan­lig mye å vel­ge i blant nye bo­li­ger i Kris­tian­sand, men det er klart at lei­lig­he­te­ne til Skeie og Han­sen-tan­gen er et mar­ked i et mar­ked, sier eien­doms­råd­gi­ver Es­pen So­lum til Fædre­lands­ven­nen.

Skeie Eien­dom dri­ver for øv­rig helst med bo­lig­byg­ging sen­tralt i Vågs­bygd, og har et stor­pro­sjekt med 300 sjø­næ­re en­he­ter på trap­pe­ne på Lum­ber.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Øst­re Strand­gate 60B er en enes­te stor bygge­grop, ett år før inn­flyt­ting.

IL­LUST­RA­SJON: MAD AR­KI­TEK­TER

Slik ser lei­lig­hets­pro­sjek­tet til Bjar­ne Skeie ut i kvar­tal 58 ved Strand­pro­me­na­den. Skeie skal selv ha topp­eta­sjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.