Tar hus­kjø­pet til ting­ret­ten

Troms­kvin­nen me­ner sel­ge­ren skul­le ha for­talt at ut­sik­ten på Vi­ge kun­ne bli øde­lagt av ny kon­tei­ner­havn. Nå en­der hus­kjø­pet til 3,85 mil­lio­ner kro­ner i ret­ten.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: EI­VIND KRIS­TEN­SEN ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no

– Vi me­ner hus­sel­ger og meg­ler ikke har over­holdt sin opp­lys­nings­plikt og at det gir rett til pris­av­slag, sier kjø­pe­rens ad­vo­kat, Jør­gen Op­stad Sun­de, til Fæ- dre­lands­ven­nen.

I 2013 be­slut­tet by­styre­po­li­ti­ker­ne at kon­tei­ner­hav­na i Kris­tian­sand på sikt skal flyt­tes fra sen­trum til det nye havne­om­rå­det i Kongs­gård/vi­ge.

23. mai i fjor ble det skre­vet kon­trakt om kjøp av et hus i Er­ling Skak­kes vei på Vi­ge. Pri­sen var 3,85 mil­lio­ner kro­ner.

– FIKK VITE AV NA­BO­ER

Nå mø­tes kjø­per og sel­ger i Kris­tian­sand ting­rett. Også Pro­tec­tor for­sik­ring er stev­net i sa­ken.

Den nye hus­ei­e­ren kom flyt­ten­de fra Troms, og hev­der hun ikke var kjent med at om­rå­det kan stå foran sto­re end­rin­ger med støy og øde­lagt ut­sikt. Det­te fikk hun først fikk vite av na­bo­er da hun flyt­tet inn i au­gust.

– Det er ri­si­ko­en for at kon­tei­ner­hav­na kom­mer til Kongs- gård/vi­ge som skul­le vært opp­lyst i for­bin­del­se med sal­get, og som vi me­ner vil­le hatt en pris­re­du­se­ren­de ef­fekt på ei­en­dom­men, sier ad­vo­kat Jør­gen Op­stad Sun­de til Fædre­lands­ven­nen.

I slutt­inn­leg­get til ting­ret­ten vi­ses det til at ei­en­dom­men var mar­keds­ført med en «fan­tas­tisk ut­sikt». Nå er verdi­ta­pet på ei­en­dom­men es­ti­mert til mel­lom fem og ti pro­sent av kjøpe­sum­men, el­ler mel­lom 190.000 og 385.000 kro­ner.

– Pla­ne­ne har vært om­talt i lo­ka­le medi­er i fle­re år. Har ikke kjø­per en egen plikt til å un­der­sø­ke før man kjø­per?

– Ge­ne­relt kan man si at sel­gers opp­lys­nings­plikt går foran kjø­pers un­der­sø­kel­ses­plikt, og i den­ne sa­ken har ikke kjø­per fått noen opp­lys­nin­ger fra sel­ger gjen­nom salgs­do­ku­men­te­ne som for­an­le- di­get un­der­sø­kel­ser i for­hold til flyt­ting av kon­tei­ner­hav­na, sier ad­vo­kat Sun­de.

AV­VI­SER KRA­VET

Sel­ger, som har eid ei­en­dom­men si­den 1993, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

I slutt­inn­leg­get til Kris­tian­sand ting­rett skri­ver Pro­tec­tor for­sik­ring at sel­ger ikke har vært kjent med ved­tak om flyt­ting av el­ler ut­vi­del­se av kon­tei­ner­hav­na – ut­over at hun har re­gist­rert at det har vært dis­ku­tert i medie­ne.

– Sel­ger har opp­lyst om det hun har kjent til, sier tals­mann i Pro­tec­tor for­sik­ring, Tom­my Ravn­dal.

Sel­ska­pet me­ner ei­en­dom­men er kjøpt for mar­keds­ver­di, og at uav­hen­gig om hav­na ut­vi­des el­ler ikke, så vil det ikke bety at ver­di­en sen­kes.

– Man må også hus­ke på hva slags om­rå­de det­te hu­set lig­ger i. Man kan ikke fram­stil­le det som om det­te var et idyl­lisk om­rå­de med sjø­ut­sikt uten noe form for for­rin­gel­se i dag, sier Ravn­dal, og vi­ser til in­du­s­tri­om­rå­det og E18.

Han av­vi­ser også at ei­en­doms­meg­le­ren har brutt sin opp­lys­nings­plikt.

– Pla­ne­ne om flyt­ting og ut­vi­del­se av kon­tei­ner­havn er ikke om­talt i meg­ler­pak­ken som ble over­sendt fra kom­mu­nen før sal­get, sier Ravn­dal.

– KJENT LEN­GE

Tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Rag­nar Even­sen, opp­ly­ser at Kongs­gård og Vige­buk­ta er fer­dig re­gu­lert til havn al­le­re­de.

– Det har vært kjent at man kan fyl­le ut fra der Varodd­brua be­gyn­ner og tvers over til Ring­knu­ten. Det er en be­slut­ning som er fat­tet for lengst, og som både sel­ger og kjø­per kun­ne ha fått tak i, sier Even­sen.

Kom­mu­nen leg­ger nå sis­te hånd på et plan­ut­kast som tar for seg en vi­de­re ut­vi­del­se til Mar­vi­ka og inn i Ring­knu­ten. Det­te skal ut på hø­ring.

– Om­fan­get av hav­na, og hvil­ke be­grens­nin­ger som leg­ges på drift og lyd, er noe som vil bli dis­ku­tert vi­de­re, sier han.

I dag trans­por­te­res rundt 50.000 kon­tei­ne­re år­lig over Kris­tian­sand havn.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Det­te er noe av da­gens ut­sikt fra ei­en­dom­men i Er­ling Skak­kes vei på Vi­ge. – Her har kjø­per kom­met flyt­ten­de fra Troms og ikke kjent til pla­ne­ne om kon­tei­ner­hav­na som tid­li­ge­re har vært om­talt i lo­ka­le medi­er, sier kjø­pers ad­vo­kat Jør­gen Op­stad Sun­de.

IL­LUST­RA­SJON: KRIS­TIAN­SAND HAVN

Slik kan den nye hav­na bli se­en­de ut i Vige­buk­ta. Hu­set det nå stri­des om lig­ger på høy­den til høy­re i bil­det.

IL­LUST­RA­SJON: KRIS­TIAN­SAND HAVN

Det er an­slått det går 10–15 år før kon­tei­ner­ter­mi­na­len er flyt­tet fra sen­trum til Kongs­gård/vi­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.