Nå er vann­scoo­ter-reg­le­ne his­to­rie.

Fra i dag kan du kjø­re vann­scoo­ter på sam­me måte som and­re små­bå­ter.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: EI­VIND KRIS­TEN­SEN ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no

Det opp­ly­ser stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg (H) fra AustAg­der.

– Vann­scoo­ter-for­skrif­ten opp­he­ves med umid­del­bar virk­ning. Vann­scoo­te­re skal der­med fra nå av like­stil­les med små­bå­ter i na­sjo­nalt re­gel­verk, sier Har­berg til Fædre­lands­ven­nen ons­dag kveld.

Hø­rings­run­den om fri­slipp av vann­scoo­te­re re­sul­ter­te i 17 inn­spill fra Sør­lan­det: seks for og el­le­ve mot.

Må FØL­GE SAM­ME REG­LER

– Det har vært hev­det at det­te be­tyr et fullt fri­slipp for fart og vill­manns­kjø­ring, men det gjør det ikke. Vi har bare sør­get for at vann­scoo­te­re må føl­ge de sam- me reg­le­ne som and­re bå­ter, pre­si­se­rer Har­berg.

Fle­re reg­ler gjel­der for små­båt­fø­re­re, blant an­net 5-knops­gren­sen 50 me­ter fra ste­der hvor det fore­går ba­ding. Kom­mu­ne­ne har også mu­lig­het til å lage egne ved­tek­ter for fart og mo­to­ri­sert ferd­sel til sjøs og i fersk­vann.

– Jeg hå­per at kom­mu­ne­ne nå tar en gjen­nom­gang av hvil­ke reg­ler som skal gjel­de i den lo­ka­le skjær­går­den, sier Har­berg.

– TRUM­FET IGJEN­NOM

– Og jeg er så pass mye på sjø­en at jeg hå­per po­li­ti­et slår ned på vann­scoo­te­re og and­re som ikke re­spek­te­rer dis­se reg­le­ne, sier han.

– Skal du selv skaf­fe deg vann­scoo­ter?

– Nei, jeg har en båt som kan gå fort, men som ald­ri gjør det, sier Svein Har­berg.

Like­stil­lin­gen av mo­to­ri­sert ferd­sel kom­mer ikke som noen bom­be på le­der av Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der, Pe­der Jo­han Pe­der­sen:

– Det­te er trum­fet gjen­nom av et mindre­tall på Stor­tin­get, og det er også i strid med det sto­re folke­fler­tal­let som på uli­ke må­ter har stilt spørs­mål om vi tren­ger mer mo­to­ri­sert ferd­sel, mer bråk og mer utrygg­het i de kyst­nære far­van­ne­ne, sier Pe­der­sen, som bor i Ny-helle­sund i Søg­ne.

Den kom­mu­nen var blant fler­tal­let på Sør­lan­det som sa nei til fri­slipp av vann­scoo­te­re.

– De som er for å opp­he­ve for­skrif­ten sam­men­lig­ner vann­scoo­ter med båt og nytte­kjø­ring, men jeg ser man­ge som bru­ker sku­te­ren til ba­ja­s­kjø­ring, har ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) ut­talt til Fædre­lands­ven­nen.

FAK­TA

For­skrif­ten som nå er opp­he­vet

● Det er til­latt å kjø­re vann­scoo­ter hvis man hol­der 400 me­ter av­stand fra land på sjø­en. I vass­drag og inn­sjø­er er gren­sen 500 me­ter.

● Det er for­budt å kjø­re vann­scoo­ter i verne­om­rå­der.

● Det er til­latt å kjø­re maks fem knop i far­le­der kor­tes­te vei gjen­nom for­buds­bel­te­ne (400 me­ter fra land) for å kom­me ut til lov­li­ge om­rå­der. Der­som det ikke fore­lig­ger en far­led nær ste­det vann­sku­te­ren star­ter fra, er det til­latt å kjø­re ut gjen­nom for­buds­bel­tet uten­om far­led over en av­stand på inn­til 1000 me­ter der­som man vel­ger kor­tes­te vei og hol­der seg minst 30 me­ter fra land, he­r­under ved pas­se­ring av øyer og hol­mer etc., med mind­re det er nød­ven­dig å pas­se­re i nær­me­re av­stand gjen­nom sma­le sund for å kom­me ut gjen­nom for­buds­bel­tet.

● Trans­port­etap­pe er ikke til­latt i elve­strek­nin­ger, in­nen­for bade­bøy­er i opp­mer­ket bade­om­rå­de el­ler i verne­om­rå­der.

FOTO: KJELL SA­MU­EL­SEN

Vann­scoo­te­re bolt­rer seg i skjær­går­den. Nå må de føl­ge sam­me reg­ler som and­re små­bå­ter.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Svein Har­berg opp­ly­ser at han er for­nøyd med sin egen båt, og ikke selv skal kjø­pe vann­scoo­ter etter at de sær­eg­ne reg­le­ne er borte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.