Tes­ter kuns­tig in­tel­li­gens

Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner fikk tors­dag de­mon­strert ny tek­no­lo­gi for auto­ma­tis­ke søk i pa­si­ent­jour­na­ler ved Sør­lan­det syke­hus.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– I akut­te si­tua­sjo­ner kan det være livs­vik­tig å få vite raskt om for ek­sem­pel al­ler­gi­er hos en pa­si­ent. Det er spen­nen­de å få være med på den­ne ut­prø­vin­gen, sier anes­tesi­syke­plei­er Sti­ne T. Smith.

Fram til som­mer­en skal sys­te­met som ba­se­rer seg på kuns­tig in­tel­li­gens tes­tes av syke­plei­ere og le­ger ved Anes­tesi­av­de­lin­gen Sør­lan­det syke­hus. Sys­te­met skal bru­kes for å søke gjen­nom al­le pa­si­ent­jour­na­le­ne til pa­si­en­ter som skal for­be­re­des for en ope­ra­sjon. Etter en åtte uker lang test­pe­rio­de skal sys­te­met eva­lu­eres med tan­ke på vi­de­re bred­ding og bruk. En pa­si­ent kan fort ha jour­na­ler som be­står av et par hund­re si­der, og det kan det være vans­ke­lig å få lest gjen­nom når en pa­si­ent skal haste­ope­re­res. Det nye sys­te­met sø­ker raskt gjen­nom pa­si­ent­jour­na­le­ne og hen­ter pre­sist fram al­lergi­re­la­tert in­for­ma­sjon fra pa­si­ent­jour­na­le­ne.

❞ I akut­te si­tua­sjo­ner kan det være livs­vik­tig å få vite raskt om for ek­sem­pel al­ler­gi­er hos en pa­si­ent.

STI­NE T. SMITH,

– På STEIN­AL­DER­NIVÅ

Dok­tor­grads­sti­pen­diat Geir Tho­re Ber­ge ved Sør­lan­dets syke­hus me­ner data­sys­te­me­ne som kli­nik­ken bru­ker i dag, er på stein­al­der­nivå, der det bare er mu­lig å søke på ett ord av gan­gen og umu­lig å søke i Pdf-fi­ler, skje­ma­er og skan­ne­de do­ku­men­ter.

– I prak­sis har vi i dag ikke søk­ba­re jour­na­ler, sier anes­tesi­over­lege Art­hur B. Hal­vor­sen.

KUNS­TIG IN­TEL­LI­GENS

Uni­ver­si­te­tet i Ag­der har i 15 år ar­bei­det med kuns­tig in­tel­li­gens, og tid­li­ge­re i år åp­net uni­ver­si­te­tet Cent­re for Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Rese­arch som skal spe­sia­li­se­re seg på forsk­ning på om­rå­det.

– Rent kom­mer­si­elt kan mar­ke­det for tek­no­lo­gi­en være stort, men for uni­ver­si­te­tet og syke­hu­set er det klart vik­tigst å opp­nå anes­tesi­syke­plei­er re­sul­ta­ter som iva­re­tar pa­si­ent­sik­ker­he­ten, sier Ole-chris­tof­fer Gr­an­mo som er pro­fes­sor i kuns­tig in­tel­li­gens ved UIA.

Han står for øv­rig som ei­er av to tredje­de­ler av ak­sje­ne i sel­ska­pet An­zyz Tech­no­lo­gies som skal kom­mer­sia­li­se­re forsk­nings­re­sul­ta­te­ne sam­men med Sør­lan­det syke­hus.

– BARE SETT STAR­TEN

Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­te­ren me­ner en bare har sett be­gyn­nel­sen når det gjel­der å ta i bruk sys­te­mer med kuns­tig in­tel­li­gens ved syke­hus og i of­fent­lig sek­tor ge­ne­relt. Han sy­nes el­lers det er gøy at det ut­vik­les tek­no­lo­gis­ke ny­vin­nin­ger and­re ste­der enn i Oslo og Trond­heim. Han tror den kor­te geo­gra­fis­ke av­stan­den fra forsk­nings­mil­jø­et ved UIA og Sør­lan­det syke­hus kan være en for­del for re­sul­ta­tet.

– Vi må ta i bruk ny tek­no­lo­gi for å job­be smar­te­re. I Ber­gen kom­mu­ne har for ek­sem­pel en ro­bot over­tatt opp­ga­ver som an­sat­te tid­li­ge­re ut­før­te med å sam- le in­for­ma­sjon og sen­de ut svar­brev til inn­byg­ger­ne, sier Jan To­re San­ner.

Stats­rå­den sier at det i fram­ti­den uav­hen­gig av ny tek­no­lo­gi uan­sett vil bli be­hov for å øke an­tall an­sat­te i kom­mu­ne­ne både i barne­ha­ger, sko­ler og helse- og om­sorgs­sek­to­ren.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner me­ner det er vik­tig å ta i bruk kuns­tig in­tel­li­gens for å ar­bei­de smar­te­re. Fra ven­st­re anes­tesi­syke­plei­er Sti­ne T. Smith, anes­tesi­over­lege Art­hur B. Hal­vor­sen, over­lege og medi­sinsk­fag­lig råd­gi­ver Tor O. Tveit, dok­tor­grads­sti­pen­diat Geir Tho­re Ber­ge og Uia-pro­fes­sor Ole-chris­tof­fer Gr­an­mo.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Anes­tesi­syke­plei­er Sti­ne T. Smith og anes­tesi­over­lege Art­hur B. Hal­vor­sen me­ner sys­te­met som er ba­sert på kuns­tig in­tel­li­gens gir økt pa­si­ent­sik­ker­het i akut­te si­tua­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.