Til­sto etter skole­trus­sel

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - EI­RIN MAR­GRETHE FID­JE, GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN

En per­son ble på­gre­pet etter å ha ret­tet noe som kan opp­fat­tes som en trus­sel mot Sam Ey­de vi­dere­gå­en­de sko­le i Aren­dal. Han til­sto sei­ne­re for­hol­de­ne og fram­sto som en ang­ren­de syn­der.

Ope­ra­sjons­le­der Mar­tin Ug­land opp­ly­ser at en per­son er på­gre­pet etter å ha ret­tet det som kan opp­fat­tes som en trus­sel mot Sam Ey­de vi­dere­gå­en­de sko­le i Aren­dal.

Po­li­ti­et mel­der at det ikke fore­lig­ger noen in­for­ma­sjon som til­si­er at det er nød­ven­dig med yt­ter­li­ge­re til­tak i for­bin­del­se med sa­ken.

Klok­ka 17 meld­te po­li­ti­et at mis­tenk­te had­de til­stått trus­le­ne, og frem­sto som en ang­ren­de syn­der.

Ope­ra­sjons­le­der Per Kris­ti­an Klau­sen ved Ag­der po­liti­dis­trikt øns­ket ikke å gi fle­re opp­lys­nin­ger, men sier at po­li­ti­et i Aren­dal vil gi en ut­ta­lel­se fre­dag mor­gen.

Po­li­ti­et vars­let om på­gri­pel­sen klok­ka 15.10 tors­dag etter­mid­dag.

Iføl­ge Ag­der­pos­ten skal trus­se­len ha kom­met via ka­na­len 4.chan.org med bil­de av en pis­tol sam­men med teks­ten «Ikke kom på sko­len i mor­ra».

FOTO: ER­NEST BO­SWAR­VA

Her på­gri­per po­li­ti­et per­sonen som er mis­tenkt for å ha frem­satt trus­se­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.