Klok­ke­ne i Man­dal kir­ke blir tau­se

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

Den snart 200 år gam­le Man­dal kir­ke blir taus fra høs­ten. Ver­ken klok­ker el­ler or­gel kan bru­kes un­der en om­fat­ten­de res­tau­re­ring.

Både or­ge­let og kirke­klok­ke­ne blir stil­le i kan­skje så len­ge som to år på grunn av re­no­ve­rings­ar­bei­det.

– Ja, det er jo ikke ak­ku­rat ide­elt, men vi og bru­ker­ne av kir­ka må leve med det, sier kirke­ver­ge Øystein F. Ram­stad.

Til høs­ten går det svært om­fat­ten­de ar­bei­det med å re­pa­re­re råte­ska­de­ne i kir­ka i gang. Det har gått vel tre år si­den de førs­te ska­de­ne ble opp­da­get i vå­pen­hu­set. Si­den er det av­dek­ket sto­re ska­der opp­over i klokke­tår­net.

AN­BUDS­PA­PI­RER

I dis­se da­ger gjø­res an­buds­pa­pi­re­ne fer­di­ge for re­pa­ra­sjons­ar­bei­det.

– Vi hå­per ar­bei­det kan kom­me i gang til høs­ten, sier Ram­stad som sy­nes det er vans­ke­lig å an­slå hvor lang tid det vil ta.

– Men vi snak­ker kan­skje ett-to år, an­slår han.

Tro­lig må hele tår­net pak­kes inn med stil­las og dek­kes til. Mu­ren i veg­ge­ne må tas ut og kled­ning må av, slik at hele reis­ver­ket blir syn­lig. Tår­net må dess­uten sti­ves av med stål­bjel­ker gjen­nom lu­ke­ne i gul­ve­ne opp­over i tår­net, helt fra grun­nen.

– Alt må åp­nes. Og der­med kan ikke klok­ke­ne bru­kes i den­ne pe­rio­den, sier Ram­stad.

Hel­ler ikke or­ge­let kan bru­kes i re­pe­ra­sjons­pe­rio­den. In­stru­men­tet må pak­kes inn for å sik­re det mot støv­ska­der.

BER OM MER PEN­GER

Over stats­bud­sjet­tet ble det be­vil­get 12 mil­lio­ner kro­ner til re­pa­ra­sjo­ne­ne. I til­legg har Man­dal kom­mu­ne be­vil­get sam­me sum, men da over tre år.

– Det er nep­pe noen som vil gi en fast pris på den­ne job­ben et­ter­som det fort­satt er usik­kert hva som skju­ler seg av ska­der i tår­net, sier Ram­stad.

Tid­li­ge­re har det vært snakk om sum­mer på 50-60 mil­lio­ner kro­ner to­talt.

– Der­for er pen­ge­ne som er be­vil­get ikke nok til å kom­me i havn. Det må fort­satt job­bes mot stat og kom­mu­ne for mer pen­ger, sier han.

Riks­an­tik­va­ren kom­mer på ny be­fa­ring for å vur­de­re om tre­ver­ket i tår­net kan skif­tes ut med vårt tids ma­te­ria­le el­ler om riks­an­tik­va­ren vil det skal byg­ges på sam- me måte som i 1820.

– Det hand­ler jo om å for­hind­re at dis­se ska­de­ne skjer igjen, sier Ram­stad.

AR­KIV­FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Bil­det er fra en be­fa­ring i 2015 i klokke­tår­net der al­vor­li­ge råte­ska­der ble fun­net. F.v. kirke­ver­ge Øystein Ram­stad, spe­sial­råd­gi­ver fra Kir­kens Ar­beids­gi­ver­for­ening Mar­grethe Moe og pro­sjekt­le­der fra Man­dal kom­mu­ne Tor Birke­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.