Cruise­se­son­gen er i gang –

Tors­dag mor­gen kom årets førs­te cruise­skip til Kris­tian­sand. Men den plan­lag­te cruise­kaia er ennå ikke klar.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: MA­RIE N. KALVE­HA­GEN ma­rie.kalve­ha­gen@fvn.no

Årets førs­te cruise­skip he­ter Ko­nings­dam og mar­ke­rer star­ten på cruise­se­son­gen. Den plan­lag­te cruise­kaia er imid­ler­tid ikke klar før 31. mai.

– Re­de­ri­ene viss­te at kaia ikke er fer­dig. Da de li­ke­vel valg­te å kom­me tid­lig, fikk de to valg: en­ten kun­ne de leg­ge til kai ved con­tai­ner­ter­mi­na­len, el­ler lig­ge til an­kers, sier as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør ved Port of Kris­tian­sand, Tho­mas Gran­feldt.

PRO­BLEM­FRITT

Havne­di­rek­tø­ren for­tel­ler at re­de­ri­et valg­te å lig­ge på svai for­di det var hen­sikts­mes­sig.

– Det sto­re tra­fikk­bil­de gjor­de at det var best å lig­ge til an­kers, sier han vi­de­re.

Han pre­si­se­rer at alt har gått som det skal.

– Al­le cruise­skip øns­ker i ut­gangs­punk­tet å kom­me til kai, for­di det er sik­rest og mest kom­for­ta­belt. Det har li­ke­vel gått pro­blem­fritt, og pas­sa­sje­re­ne har fått en fin opp­le­vel­se, sier Gran­feldt.

Pas­sa­sje­re­ne ble frak­tet inn med shutt­le­bå­ter, el­ler så­kal­te ten­de­re.

– De fles­te pas­sa­sje­re­ne er fra USA, Stor­bri­tan­nia el­ler Ne­der­land. Stem­nin­gen er på topp, sier han.

Havne­di­rek­tø­ren inn­røm­mer at han gle­der seg til 31. mai.

– Det er som å in­vi­te­re gjes­ter til hage­fest, så blir de kun stå­en­de i por­ten. Jeg skul­le gjer­ne in­vi­tert dem inn, for­tel­ler Gran­feldt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.