Går til sak mot tros­sam­funn

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: TAR­JEI LEER-SALVE­SEN tar­jei.leer-salve­sen@fvn.no

Kris­tian­sand slut­ter seg til en grup­pe av 88 kom­mu­ner som kre­ver pen­ger til­ba­ke fra Den ka­tols­ke kir­ke etter med­lems­juk­set.

På nes­te for­mann­skaps­møte i Kris­tian­sand kom­mer en uvan­lig sak opp. Kom­mu­nen går til retts­li­ge skritt mot Den ka­tols­ke kir­ke.

Kom­mu­nen gjør ikke det­te ale­ne, men slut­ter seg til en grup­pe av to­talt 88 kom­mu­ner, etter ini­tia­tiv fra KS.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re be­kref­ter sa­ken over­for Fædre­lands­ven­nen.

– Det er vik­tig for oss å un­der­stre­ke at det ikke har skjedd noe juks i den ka­tols­ke me­nig­he­ten i Kris­tian­sand. Det hele re­la­te­rer seg til juk­set i Oslo, sier Fur­re.

Sa­ken leg­ges frem som en ori­en­te­rings­sak. Full­mak­ten til KS Ad­vo­ka­te­ne som an­gir at Kris­tian­sand stil­ler seg bak kra­vet er al­le­re­de gitt.

I TE­LE­FON­KA­TA­LO­GEN

Sa­ken har på­gått i tre år og star­tet med en av­slø­ring i Dag­bla­det, men nåd­de en fore­lø­pig kon­klu­sjon i ja­nu­ar i år da Oslo ka­tols­ke bispe­døm­me (som Kris­tian­sand til­hø­rer) tap­te en sak mot Sta­ten i Oslo ting­rett. Sta­ten fikk med­hold i at bispe­døm­met i åre­ne 2011– 2014 had­de fått ut­be­talt 40,5 mil­lio­ner kro­ner mer i stat­lig til­skudd enn bispe­døm­met var be­ret­ti­get til etter tros­sam­funns­lo­ven.

Den ka­tols­ke kir­ke had­de in­klu­dert et stort an­tall men­nes­ker i sine med­lems­re­gist­re som ikke ak­tivt had­de meldt seg inn. Det­te var i ho­ved­sak inn­vand­re­re til Nor­ge fra land som tra­di­sjo­nelt har stor an­del ka­to­lik­ker. Blant an­net had­de kir­ken fun­net «med­lem­mer» di­rek­te i te­le­fon­ka­ta­lo­gen.

Den ka­tols­ke kir­ken Tromsø stift har be­talt til­ba­ke 2,3 mil­lio­ner kro­ner fri­vil­lig etter med­lems­ro­tet.

I Midt-nor­ge har fyl­kes­man­nen på veg­ne av sta­ten sendt det ka­tols­ke bispe­døm­met et krav på 8,7 mil­lio­ner kro­ner. Men den­ne sa­ken er ikke av­gjort, og sa­ken som gjel­der Oslo ka­tols­ke bispe­døm­me er for­øv­rig an­ket, og ikke retts­kraf­tig.

TRO­LIG MIL­LION­BE­LØP

Til tross for det, har KS Ad­vo­ka­te­ne star­tet en pro­sess for å sam­kjø­re krav fra med­lems­kom­mu­ne­ne sine, som even­tu­elt me­ner de har gitt tros­sam­fun­net for mye støt­te.

– Vi er for­be­redt på å få krav fra al­le kom­mu­ne­ne, men det er de størs­te kom­mu­ne­ne hvor det vil bli snakk om mest pen­ger, sa fun­ge­ren­de ad­mi­ni­stra­tiv le­der i Oslo ka­tols­ke bispe­døm­me, Li­sa Wa­de til NRK da sa­ken var tapt i ret­ten og de førs­te kom­mu­ne­ne be­gyn­te å an­ty­de krav.

Hvor stort be­lø­pet vil bli for Kris­tian­sands ved­kom­men­de, er for tid­lig å si. Men det vil tro­lig være snakk om et mil­lion­be­løp.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Kris­tian­sand kom­mu­ne er en av 88 kom­mu­ner som går til sak mot Den ka­tols­ke kir­ke for å få til­ba­ke urett­mes­sig ut­be­talt støt­te etter med­lems­juks-av­slø­rin­ge­ne. Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re un­der­stre­ker at det ikke er den lo­ka­le me­nig­he­ten i Kris­tian­sand som har gjort noe galt.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Her bæ­rer po­li­ti­et ut be­vis­ma­te­ria­le fra Oslo ka­tols­ke bispe­døm­me etter en raz­zia mot kon­tor­lo­ka­le­ne i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.