Kon­go me­ner French må sone i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

Kon­go­le­sis­ke myn­dig­he­ter frem­hol­der over­for Dag­bla­det at de for­ven­ter at Jos­hua French skal sone i et norsk feng­sel.

– Jeg vet ikke hvor­dan det ju­ri­dis­ke sys­te­met fun­ge­rer i Nor­ge, men av­ta­len som ble gjort med oss er ty­de­lig. Vi for­ven­ter at French mø­ter i retts­sys­te­met i Nor­ge, og at han fort­set­ter sin so­ning der, sier en av pre­si­dent Ka­bi­las nær­mes­te råd­gi­ve­re, Ki­kaya Bin Karu­bi, til Dag­bla­det.

Pre­si­dent­råd­gi­ve­ren vil ikke si noe om hvor­dan kon­go­le­sis­ke myn­dig­he­ter vil rea­ge­re der­som de får be­kref­tet at French ikke skal sone i Nor­ge.

– Vi sto­ler på nors­ke myn­dig­he­ter. Det er umu­lig for meg å kom­men­te­re noe som ikke er en rea­li­tet, sier Ki­kaya Bin Karu­bi.

Uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H) sa ons­dag at av­ta­len med Kon­go ikke er en so­nings­over­fø­ring, el­ler be­nåd­ning, men at den er ba­sert på helse­mes­si­ge vur­de­rin­ger.

– Det­te er vik­tig å un­der­stre­ke: French har ikke en dom mot seg i Nor­ge, sa Bren­de un­der presse­kon­fe­ran­sen han holdt sam­men med stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg ons­dag

UD opp­ly­ser til NTB tors­dag at den­ne ut­ta­lel­sen står fast.

Også Hans Ma­ri­us Graas­vold, som er ad­vo­ka­ten til Jos­hua French, for­står av­ta­len med Kon­go slik at Jos­hua French nå er en fri mann.

– Det er ikke sånn at det lig­ger i den­ne be­slut­nin­gen at han skal fort­set­te å sone straf­fen her. Han er rett og slett be­slut­tet over­ført. Der han er nå, er i over­ens­stem­mel­se med de øns­ke­ne og for­ut­set­nin­ge­ne som ble be­slut­tet fat­tet på kon­go­le­sisk side, sier Graas­vold til Dag­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.