For­kla­rer seg via vi­deo­link

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

Ukrai­nas tid­li­ge­re pre­si­dent Vik­tor Ja­nu­k­o­vitsj skal tors­dag av­hø­res av en ukrainsk dom­stol via vi­deo­link, drøyt tre år etter at han flyk­tet til Russ­land.

Den tid­li­ge­re pre­si­den­ten, som ble sty­ret i 2014, er i hjem­lan­det til­talt for for­ræ­de­ri.

Ja­nu­k­o­vitsj er an­kla­get for blant an­net å ha ska­det Ukrai­nas «ter­ri­to­ri­el­le in­tegri­tet» og for «ag­gres­si­ve mi­li­tæ­re ak­ti­vi­te­ter».

Blant be­vi­se­ne mot ham er et brev der Ja­nu­k­o­vitsj ber Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin om hjelp til å gjen­opp­ret­te «lov, fred og or­den» i Ukrai­na.

Ja­nu­k­o­vitsj ut­løs­te tre må­ne­der med pro­tes­ter i Kiev etter at han av­vis­te en av­ta­le med EU og i ste­det søk­te sam­ar­beid med Russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.