Po­liti­kvin­ne fri­kjent for drap på svart mann i Tul­sa

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

En jury har fri­kjent en po­liti­kvin­ne som skjøt og drep­te en ube­væp­net svart mann i Tul­sa i Okla­ho­ma.

Fa­mi­li­en til drep­te Te­ren­ce Crutch­er brast i gråt og rea­ger­te med ra­se­ri etter at jury­en fri­kjen­te Bet­ty Jo Shel­by for drap etter skyte­epi­so­den 16. sep­tem­ber i fjor.

–La det være klart at jeg fø­ler i hjer­tet mitt at Bet­ty Shel­by slapp unna med drap, sa Crutch­ers far, Jo­ey Crutch­er, etter at av­gjø­rel­sen ble lest opp.

Ad­vo­kat Sh­an­non Mc­mur­ray, som har for­svart Shel­by, sier at hen­nes kli­ent fø­ler seg opp­løf­tet over av­gjø­rel­sen.

–Hun er klar til å kom­me seg til­ba­ke til li­vet sitt, sier Mc­mur­ray.

Rundt 100 per­soner sam­let seg uten­for retts­lo­ka­let i en fre­de­lig de­mon­stra­sjon mot av­gjø­rel­sen.

Crutch­er ble skutt og drept etter at po­li­ti­et had­de ryk­ket ut etter å ha fått mel­ding om et kjøre­tøy som had­de stan­set midt i vei­en. 40-årin­gen var ikke be­væp­net, og det var hel­ler ikke vå­pen i bi­len hans.

Po­li­ti­et har pub­li­sert vi­deo­opp­tak som vi­ser Crutch­er på vei bort fra po­li­ti­et med ar­me­ne over ho­det.

Shel­by har for­klart at hun skjøt Crutch­er for­di han ikke ad­lød hen­nes ord­re om å bli lig­gen­de på bak­ken. Hun har også sagt at det så ut som at 40-årin­gen strakk ar­men sin inn i bi­len for å pluk­ke opp det hun trod­de var et vå­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.