– Kan bli et nytt Sy­ria

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

USA har brakt kon­flik­ten i Ve­ne­zu­e­la inn for FNS sik­ker­hets­råd og fryk­ter si­tua­sjo­nen i lan­det skal es­ka­le­re yt­ter­li­ge­re.

Minst 43 per­soner har om­kom­met un­der sam­men­støt mel­lom re­gje­rings­styr­ker og de­mon­stran­ter de sis­te uke­ne.

– Det­te blir ikke bed­re, det blir ver­re, og det vi prø­ver å si er at det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net må be Ve­ne­zu­e­la re­spek­te­re men­neske­ret­tig­he­te­ne til fol­ket sitt, el­lers kom­mer det­te til å gå i sam­me ret­ning som vi har sett så man­ge and­re ste­der, sa USAS Fn-am­bas­sa­dør Nik­ki Ha­ley til pres­sen etter et møte i sik­ker­hets­rå­det ons­dag.

USA ba om å dis­ku­te­re si­tua­sjo­nen i Ve­ne­zu­e­la bak luk­ke­de dø­rer i Sik­ker­hets­rå­det, til tross for pro­tes­ter fra and­re med­lem­mer i rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.