Tje­ner godt, leg­ger ned bu­tikk

Ga­mezone går som en lek med 5,4 mil­lio­ner i over­skudd. Li­ke­vel har de stengt bu­tik­ken i Dron­nin­gens gate for godt og sat­ser fullt på nett­han­del.

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - KRIS­TIAN­SAND TEKST: RICHARD NO­DE­LAND richard.no­de­land@fvn.no

– Det var et vel­dig greit år, ja, sier en for­nøyd dag­lig le­der og ho­ved­ei­er i Ga­mezone, Trond Aa­nen­sen om 2016-tal­le­ne for Ga­mezone.

Og med et re­sul­tat før skatt på 5,4 mil­lio­ner av en om­set­ning på 34,7 mil­lio­ner har han grunn til det.

De sis­te fire åre­ne har Ga­mezone dob­let om­set­nin­gen og fire­dob­let re­sul­ta­tet.

– Om­set­nings­veks­ten har vel vært på rundt 20 pro­sent de sis­te fem åre­ne i snitt, og 2017 har star­tet fan­tas­tisk med en øk­ning på rundt 30 pro­sent de fire førs­te må­ne­de­ne, for­tel­ler Aa­nen­sen.

STEN­GER BU­TIKK

Men veks­ten skyl­des ikke sal­get fra bu­tik­ken i Dron­nin­gens gate, som for­ri­ge uke steng­te dø­re­ne for godt.

– Vi har sett en fal­len­de tendens over fle­re år når det gjel­der om­set­nin­gen til bu­tik­ken. Bare sis­te kvar­tal falt sal­get med 25 pro­sent, sier Aa­nen­sen.

Han for­tel­ler at han de sis­te to­tre åre­ne har vært på ut­kikk etter stør­re lo­ka­ler i Kvad­ra­tu­ren, men at det har vært umu­lig å fin­ne.

– Der­for kjøp­te vi nytt la­ger­lo­ka­le i Ski­bå­sen i Sør­lands­par­ken hvor vi nå dri­ver bu­tik­ken fra, for­tel­ler Aa­nen­sen.

«SEN­TRUM SVEK­KET»

I års­be­ret­nin­gen vi­ses det også til at Kris­tian­sand sen­trum er han­dels­mes­sig svek­ket de sis­te åre­ne.

«Det er ut­ford­ren­de å dri­ve lønn­somt i side­ga­te­ne, noe som an­tas å for­ster­kes av re­duk­sjon i gate­par­ke­ring og åp­ning av kjøpe­sen­ter ved Tor­vet».

– Det å fjer­ne gate­par­ke­ring er en for­fer­de­lig dår­lig stra­te­gi der­som man vil ha han­del i små­bu­tik­ker i sen­trum, sier Aa­nen­sen, som li­ke­vel ikke lar seg af­fi­se­re nevne­ver­dig av si­tua­sjo­nen.

Til det går be­drif­ten for bra.

AME­RI­KANSK GOD­TE­RI

– Uten at vi had­de sat­set på nett, had­de vi ikke vært der vi er i dag. Vi har for­latt det gam­le Ga­mezone og byt­tet ut 90 pro­sent av sort­i­men­tet. Play­sta­tion og and­re spill­kon­sol­ler ut­gjor­de 90 pro­sent av om­set­nin­gen for få år si­den. Nå er brett­spill, ame­ri­kansk god­te­ri, gadgets, klær og War­ham­mer- og Ma­gic-pro­duk­ter det vi sel­ger mest av , for­kla­rer Aa­nen­sen.

– Ame­ri­kansk god­te­ri?

– Ja, vi har sat­set mye på det. Men da snak­ker vi om ting du ikke fin­ner i dag­lig­vare­bu­tik­ken, sva­rer Aa­nen­sen.

6000 PRO­DUK­TER

– Dere sier det er ut­ford­ren­de å dri­ve i side­ga­te­ne til Mar­kens. Man skul­le tro det var minst like ut­ford­ren­de å dri­ve på nett, med al­le kon­kur­ren­te­ne dere har der både in­nen­lands og uten­lands?

– Det er eks­tremt pris­ut­satt, og skal man dri­ve nett­bu­tikk over et visst om­fang kre­ver det at man er vel­dig kost­nads­be­visst. Selv kla­rer vi å kon­kur­re­re på pris med ak­tø­rer som Cdon.com og Kom­plett.no, sam­ti­dig som vi dif­fe­ren­sie­rer oss med man­ge vare­grup­per, sva­rer Aa­nen­sen og leg­ger til:

– Vi har rundt 6000 ak­ti­ve pro­duk­ter i ut­val­get vårt og tar opp 1000 nye pro­duk­ter hvert år.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Trond Aa­nen­sen kan gle­de seg over et re­kord­re­sul­tat for Ga­mezone i 2016. Nå sat­ser han for fullt på nett­bu­tikk og la for­ri­ge uke ned Ga­mezone-ut­sal­get i Kvad­ra­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.