Fryk­ter fag­mil­jø øde­leg­ges

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Når Sør­lan­dets syke­hus nå står foran sto­re kutt, fryk­ter de til­lits­valg­te at det kan øde­leg­ge fag­mil­jø.

– Vi le­ver al­le­re­de i dag med tran­ge ram­mer, fle­re krav og dår­lig byg­nings­mas­se. Det­te vil ikke gjø­re si­tua­sjo­nen bed­re, sier fore­taks­til­lits­valgt for Fag­for­bun­det, Me­rete K. Ho­el, til­lits­valgt for over­lege­for­enin­gen i Aren­dal Susan­ne Sø­ren­sen Her­nes og fore­taks­til­lits­valgt Hans Thor­wild Tho­mas­sen.

Tors­dag fikk de og res­ten av syke­hus­sty­ret tal­le­ne fra øko­nomi­di­rek­tør Per B. Qvarn­strøm: De nes­te fire åre­ne må det kut­tes 100 mil­lio­ner kro­ner. Det vil bety 150 fær­re an­sat­te i en stab som i dag er på rundt 5600 års­verk i Aren­dal, Flekke­fjord og Kris­tian­sand.

Sam­ti­dig min­net Qvarn­strøm om at syke­hu­set si­den 2011 har økt an­tall års­verk med 450.

– Vi må nå stag­ne­re den veks­ten vi har hatt, det er ut­ford­rin­gen, sa han.

Opp mot bud­sjet­tet er det 88 års­verk for mye i dag.

Nå skal års­verk ned, ikke bare i an­tall per­soner, men også ster­ke­re sty­ring av res­surs­bru­ken in­nen over­tid og mer­tid.

Styre­le­der Ca­mil­la Dun­sæd min­net om at Sør­lan­det syke­hus ikke er ale­ne om be­man­nings­ut­ford­rin­ge­ne.

– Slik har også de and­re helse­fore­ta­ke­ne det. Det blir mer ak­ti- vi­tet og fær­re an­sat­te, sa hun og la til:

– Om vi ikke hol­der or­den i eget hus, kom­mer vi leng­re ned på prio­ri­te­rings­lis­ten når in­ves­te­rings­be­ho­vet skal vur­de­res i Helse Sør Øst.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør JanRo­ger Ol­sen sa at det­te hand­ler om en om­stil­ling og at in­gen vil bli sagt opp.

– Det skjer i så fall helt unn­taks­vis, sier han.

Man­ge av stil­lin­ge­ne som blir be­rørt vil være vi­ka­ria­ter el­ler re­duk­sjon gjen­nom na­tur­lig av­gang el­ler turn­over.

For de an­sat­te har det­te vært kre­ven­de da­ger.

– Jeg har fått man­ge re­ak­sjo­ner på at an­sat­te har lest det­te først i avi­sa. Slik in­for­ma­sjon bur­de vært lagt ut på det in­ter­ne in­tra­net­tet også, sier Ho­el.

Tho­mas­sen sier at man nå ri­si­ke­rer en ut­ar­ming av fle­re fag­mil­jø­er som fun­ge­rer godt.

– Vi må unn­gå oste­hø­vel­kutt nett­opp for å hind­re at fag­mil­jø øde­leg­ges, sier han.

Dår­lig re­kla­me

De tre til­lits­valg­te me­ner også at dis­se kut­te­ne er et pa­ra­doks i en tid der det er vans­ke­lig å få re­krut­tert folk til man­ge av stil­lin­ge­ne på syke­hu­set.

– Da er det å kut­te med 100 års­verk ikke spe­si­elt god om­døm­me for oss, sier Ho­el

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Fore­taks­til­lits­valgt for Fag­for­bun­det, Me­rete K. Ho­el, fore­taks­til­lits­valgt Hans Thor­wild Tho­mas­sen og til­lits­valgt for over­lege­for­enin­gen i Aren­dal Susan­ne Sø­ren­sen Her­nes har hatt kre­ven­de da­ger etter at kut­te­ne for Sør­lan­dets syke­hus ble kjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.