Ble Årets lær­ling

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - RICHARD NO­DE­LAND

Mat­hias Sko­land John­sen (22) gikk to år på all­menn­fag før han byt­tet til tømrer­fa­get. Tors­dag ble han kå­ret til Årets lær­ling i Vest-ag­der.

– Vel­dig moro, sier Mat­hias Sko­land John­sen om ut­mer­kel­sen han ny­lig har fått.

Blant de 330 no­mi­ner­te lær­lin­ge­ne som har vært med på kå­rin­gen var det nem­lig John­sen som gikk til topps som Årets lær­ling i Vest-ag­der for 2017.

– At Mat­hias vant pri­sen grun­nes blant an­net med til­bake­mel­din­ger fra ar­beids­gi­ver, lær­ling­fag­prø­ven og egne eva­lu­e­rin­ger vi har gjort etter be­søk på bygge­plass, sier Pe­ter Holm, dag­lig le­der for Carl­sen Fritzøe lo­kalt.

– Du må få med at Mat­hias fikk «be­stått me­get godt», som er det bes­te du kan få på fag­prø­ven, sier Fritz Hjort, pro­sjekt­le­der bo­lig i Bi­co, som er ar­beids­plas­sen John­sen har gått i lære på de tre sis­te åre­ne.

– Jeg gikk all­menn to år før jeg fant ut at det­te ikke var noe for meg. Da Bi­co pus­set opp hu­set til for­eld­re­ne mine, spur­te jeg dem om ikke jeg kun­ne få job­be hos dem, for­tel­ler John­sen.

Det gjor­de han, og til som­mer­en går han over i fast stil­ling i be­drif­ten.

– Det har vært vel­dig gøy og jeg triv­des fra dag én i be­drif­ten, sier pris­vin­ne­ren.

Roald Tøn­nes­sen fra Kris­ti­an- sand lær­linge­sen­ter kan for­tel­le at si­tua­sjo­nen nå har snudd når det kom­mer til lær­ling­plas­ser.

– For to år si­den var det fire klas­ser på bygg­fag. Nå er vi nede i to, og det er rett og slett i ferd med å bli for få lær­lin­ger, sier Tøn­nes­sen og opp­ford­rer ele­ver til å søke seg inn på tømrer­fa­get.

FOTO: RICHARD NO­DE­LAND

Mat­hias Sko­land John­sen (til høy­re) får her det syn­li­ge be­vi­set på at han er Årets lær­ling 2017 i Vest-ag­der. Pris­ut­de­ler er Pe­ter Holm fra Carl­sen Fritzøe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.