– Se etter lys og gulv, areal­ut­nyt­tel­se og ma­te­ria­ler

Re­gje­rin­gens for­slag til nye bygg­for­skrif­ter, TEK 17, er ute til hø­ring nå. Der fore­slås det å til­la­te la­ve­re krav for å gjø­re det enk­le­re å byg­ge bil­li­ge­re og ras­ke­re.

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - EDEL BAKKE­MOEN

–Bo­k­va­li­tet er vik­tig for helse og triv­sel. Kra­ve­ne bør slett ikke sen­kes, sier Ca­mil­la Mone­ta, fag­sjef i Nors­ke ar­ki­tek­ters lands­for­bund (NAL).

– Hvor­for er bo­k­va­li­tet så vik­tig for oss men­nes­ker?

– Bo­li­gen er sterkt knyt­tet til vår iden­ti­tet, den re­pre­sen­te­rer trygg­het og re­krea­sjon, men også et so­si­alt liv. In­ne i bo­li­gen bør man både kun­ne trek­ke seg til­ba­ke og ha mu­lig­het for et so­si­alt liv med gjes­ter. Bo­li­gen ut­gjør of­test vår størs­te in­ves­te­ring, og da øns­ker vi jo kva­li­te­ter som er va­ri­ge, sier Ca­mil­la Mone­ta.

– Jeg vil se etter him­mel og gulv, for­di det sier noe om ly­set, om areal­ut­nyt­tel­se og om ma­te­ria­li­tet, leg­ger hun til.

Ar­ki­tek­te­nes fag­sjef ad­va­rer sterkt mot en la­ve­re minste­stan­dard. For­sla­get in­ne­bæ­rer blant an­net at det blir lov å byg­ge tre­roms fa­mi­lie­lei­lig­he­ter på un­der 50 kvad­rat­me­ter, sove­rom uten ut­syn og lei­lig­he­ter uten inn­ven­di­ge bo­der.

– Bo­lig­kjø­pe­re må stil­le krav

– Med det­te leg­ges det opp til en minste­stan­dard som ikke like godt iva­re­tar vik­ti­ge egen­ska­per en bo­lig bør ha. Spe­si­elt kan funk­sjo­na­li­te­ten i de mins­te bo­li­ge­ne bli dår­li­ge­re. Kva­li­tet i bo­li­ger over­fø­res til mar­ke­det. Da er det vik­tig at kjø­per­ne stil­ler krav, sier Ca­mil­la Mone­ta. Hun har ar­bei­det i fle­re le­den­de ar­ki­tekt­fir­ma­er og kom fra Snø­het­ta til stil­lin­gen som NALS fag­sjef. – Er hel­hets­inn­tryk­ket vik­ti­ge­re enn de­tal­jer i en bo­lig?

– Det kan hen­de at eks­tra­or­di­næ­re kva­li­te­ter, som flott ut­sikt el­ler eks­tra tak­høy­de, er så vik­ti­ge at jeg som bo­lig­kjø­per er vil­lig til å gå ned på an­tall kvad­rat­me­ter, opp­be­va­rings­plass el­ler dags­lys. Men vi må alt­så ha kom­pen­se­ren­de kva­li­te­ter der vik­ti­ge egen­ska­per mang­ler.

God lei­lig­het på 50 kvad­rat

– Hvor­dan var din førs­te bo­lig?

– Den førs­te lei­lig­he­ten jeg kjøp­te, var på 50 m² med bod i kjel­ler og på loft. Det var to sove-/opp­holds­rom, et stort kjøk­ken, gang og bad. Jeg lei­de ut det ene rom­met. Si­den kun­ne jeg skif­te ut lei­e­bo­eren med egen fa­mi­lie. Den ge­ne­rel­le pla­nen, sto­re vin­du­er og god lag­rings­plass uten­for selve bo­en­he­ten, gjor­de den til en flek­si­bel og god bo­lig, for­tel­ler hun.

Ute­om­rå­det og nær­het til of­fent­lig trans­port ut­gjor­de også en vik­tig del av bo­k­va­li­te­ten.

– Slike lei­lig­he­ter var van­li­ge å byg­ge på 1920-30-tal­let. I dag er de sjeld­ne. Nå er sove­rom ofte så knap­pe at de ikke kan bru­kes til an­net enn søvn, og alle må gå gjen­nom stu­en, sier hun.

God lei­lig­het på 100 kvad­rat

Vi står i en hjørne­lei­lig­het på 100 kvad­rat­me­ter i en fun­kis­gård fra 1930-tal­let. Den kan tje­ne som ek­sem­pel på hva ar­ki­tek­ten me­ner er en god bo­lig.

– Den er dob­belt så stor som min førs­te bo­lig, og man­ge har ikke råd til det. Kva­li­te­te­ne er imid­ler­tid de sam­me, og de er desto vik­ti­ge­re i en mind­re lei­lig­het: Ef­fek­tiv plan­løs­ning og sto­re vin­du­er gir fle­re må­ter å end­re pla­nen på, slik at bo­li­gen kan til­pas­ses uli­ke be­hov gjen­nom li­vet, sier hun.

Ar­ki­tek­ter på vis­ning går ofte rundt og ban­ker i veg­ge­ne for­di de lu­rer på om de kan ri­ves ved be­hov.

Her var det for ek­sem­pel mu­lig å leg­ge inn enda et sove­rom, sam­ti­dig som kjøk­ken med spise­plass og egen stue ble opp­rett­holdt. Ba­det kun­ne gjø­res om til se­pa­rat bad og toa­lett. Fel­les vas­ke- og tørke­kjel­ler fri­gjør plass fra ba­det, og stor lag­rings­plass i kjel­ler fjer­ner rot fra bo­li­gen.

stor tak­høy­de Be­tyr mye

Tak­høy­den på 2,7 me­ter bi­drar til en luf­tig rom­fø­lel­se. Det kan åp­nes og luk­kes mel­lom rom­me­ne, og gjen­nom­lys fra sove­rom når ut til and­re rom når dø­re­ne står åpne. Barne­sove­rom er bare 7 m², men for­di de har gode di­men­sjo­ner og sto­re vin­du­er, kan rom­me­ne møb­le­res og bru­kes på fle­re må­ter.

– Det er ut­sikt til gårds­plas­sen fra kjøk­ken­ben­ken, det­te er en ut­dø­en­de kva­li­tet! Tenk så fint det er å lage mat og se un­ge­ne leke ute, el­ler gjes­ter som kom­mer og går, sier fag­sje­fen.

ALLE FOTO: TOM KOL­STAD

– Et roms­lig, lyst kjøk­ken med spise­bord er av det gode. Å kun­ne ar­bei­de ved kjøk­ken­ben­ken og se ut, er en sjel­den kva­li­tet i dag, sier Ca­mil­la Mone­ta, fag­sjef i NAL.

– Her kom­mer det mye lys inn fra et vin­du som fyl­ler nes­ten hele veg­gen. Det gir en fin virk­ning i stu­en, som har kva­li­tets­gulv av tre.

Tak­høy­de på 2,7 me­ter gjør mye for rom­fø­lel­sen. Ild­sted er et pluss – hvis det ikke for­uren­ser. Her er det skif­tet til rent­bren­nen­de peis­ovn med Eno­va-støt­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.