Fag­sje­fens fem ho­ved­tips til hva man bør se etter

Faedrelandsvennen - - FRE­DAG -

1. PLAN­LØS­NING

Stikk­ord er flek­si­bi­li­tet, bruk­bar­het, møb­ler­bar­het. Har jeg plass til det som er vik­tig? Er rom­me­ne or­ga­ni­sert lo­gisk? Kan de møb­le­res på uli­ke må­ter? Er det mu­lig å slå ned veg­ger, el­ler set­te opp nye? Kan jeg be­ve­ge meg gjen­nom bo­li­gen uten å gå gjen­nom opp­holds­so­nen, f.eks. fra sove­rom til toa­lett? Er den­ne bo­lig­in­ves­te­rin­gen god når be­ho­ve­ne mine end­rer seg?

2. ROM­ME­NES FUNK­SJO­NA­LI­TET

Kjøk­ken og opp­holds­rom: I dag er tren­den at stu­en for­svin­ner og at kjøk­ke­net uten vin­du ved kjøk­ken­ben­ken er bo­li­gens opp­holds­rom. Vil ak­ti­vi­tet på kjøk­ke­net sje­ne­re el­ler hind­re an­nen ak­ti­vi­tet i opp­holds­de­len? Er det godt av­trekk? Er det plass til å møb­le­re med både en tre­se­ters sofa og et spise­bord med plass til gjes­ter? Kan man sit­te i so­fa­en uten å bli be­glodd av na­bo­er?

Bad: Det er sta­dig fær­re bo­li­ger med vaske­kjel­ler og tørke­loft. Ba­de­ne er ofte små. Er det plass til å vas­ke og tør­ke klær og kropp sam­ti­dig på ba­det? Er det mu­lig å stel­le en baby der, el­ler be­ve­ge seg med gå­stol?

Sove­rom: Er det di­men­sjo­nert for uli­ke ty­per møb­le­ring? Kan jeg også be­nyt­te rom­met til lek el­ler ar­beid? Har ho­ved­sove­rom­met plass til barne­seng og skap? Er det godt skjer­met mot støy?

3. OPP­BE­VA­RING:

Hvis du ikke har nok plass til klær, kjøk­ken­ut­styr, sports­ut­styr, hobby­sa­ker, bø­ker, støv­su­ger, senge­tøy, skit­ten­tøy, vin­ter­tøy, hva gjør du da? Er det mu­lig å lage lag­rings­plass i bo­li­gen? Hvor mye vil det kos­te å byg­ge nok skap og lage smar­te løs­nin­ger? Vil det kom­me i kon­flikt med vin­du­er?

4. BYG­GET OG OM­GI­VEL­SE­NE:

Er byg­nin­gen godt ved­li­ke­holdt? Hvor­dan er den plas­sert i for­hold til and­re bygg el­ler vei­er? Er det nær­het til gode ute­om­rå­der? Er inn­gangs­par­ti­et inn­by­den­de og fø­les det trygt? Hvor opp­be­va­res syk­ler og barne­vog­ner? Hva er av­stan­den til kol­lek­tiv­trans­port? Hvil­ke pla­ner er det for om­rå­det?

5. LYS­FOR­HOLD:

Sjekk hvor mye him­mel man kan se fra bo­li­gen, det kan si mye om kva­li­tet på ly­set in­ne. Har rom­me­ne godt dags­lys? Vil jeg få sol inn i bo­li­gen, el­ler på bal­kon­gen? Er det tri­ve­lig ut­syn? Er det skjer­met for inn­syn? Kan jeg skjer­me meg uten å mis­te for mye dags­lys?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.