Sjefs­grün­de­ren

Et drøyt har gått si­den det pri­vat­eide grün­der­hu­set Cow­orx åp­net dø­re­ne i selv­es­te Mar­kens­gate i Kris­tian­sand. Nå sum­mer det av ak­ti­vi­tet, de­lings­kul­tur og ska­per­trang i byg­get som len­ge hu­set Chris­ti­ans­sands Glas­ma­ga­sin. Fremst blant like­menn er Ter­je Kl

Faedrelandsvennen - - FRE­DAG - TEKST: RUNE ØID­NE REI­NERT­SEN rune.o.rei­nert­sen@fvn.no

Hvor­dan blir man dag­lig le­der for et grün­der­hus?

(Pau­se. Så kom­mer en lang his­to­rie som her er kom­pri­mert.) – Len­ge var jeg inn­leid kon­su­lent hos TDC, som jo kjøp­te Get etter hvert. Men tran­gen til å dri­ve helt for meg selv var så sterk at jeg ble grün­der in­nen wi­fi-ba­sert tale­kom­mu­ni­ka­sjon i 2011. Fak­tisk var det fem år før de sto­re ope­ra­tø­re­ne be­gyn­te med det sam­me. Hus­ker du stor­men Dag­mar? En haug med mas­ter blås­te ned, men wi­fi-for­bin­del­se­ne rundt for­bi fun­ket stort sett fort­satt. I 2012 solg­te jeg, uten å tje­ne sær­lig med pen­ger, men med er­fa­rin­ger jeg ald­ri vil­le ha vært for­uten – su­per­stres­set til tross. Alle som vå­ger å sat­se for seg selv, for­tje­ner re­spekt!

Utvil­somt, men spørs­må­let var hvor­dan man blir dag­lig le­der for et grün­der­hus?

– Ja visst. Det be­gyn­te fre­dag 3. juli 2015, sis­te dag før som­mer­fe­rien. Jeg var blitt kon­su­lent hos TDC igjen, had­de noen løse tan­ker om et grün­der­hus og tok kon­takt med Øy­vind L. La­de­rud i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Egent­lig tenk­te jeg på et svært, vel­ut­styrt hus som står nes­ten tomt i Mar­vi­ka, og hvor jeg er med i en hobby-øl­bryg­ger­klubb i kjel­le­ren. Men det ei­es av Knas. Og selv om sel­ska­pet er kom­mu­nalt, gir det ikke ved dø­re­ne, nei! Nå­vel. La­de­rud var kjempe­po­si­tiv og ring­te meg opp førs­te dag etter fe­rien. I mel­lom­ti­den had­de en li­ten de­le­ga­sjon fra kom­mu­nen vært og sett på M8 – To­re Gus­tav Dri­ve­nes’ eien­dom på hjør­net av Mar­kens­gate og Dron­nin­gens­gate.

– Jeg kjen­te ikke To­re Gus­tav i det hele tatt, men Øy­vind in­sis­ter­te på å ha meg med på et møte med ham. Så jeg ble med både der og på en stu­die­tur til DIGS, COW­orx’ mot­styk­ke i Trond­heim, de­ret­ter til Oslo. Det gikk et par må­ne­der til, To­re Gus­tav snak­ket med kom­mu­nen og kun­ne vise til noen in­ter­es­ser­te grün­de­re. Og jeg, som had­de stuk­ket ho­det fram, var plut­se­lig dag­lig le­der. Un­der­lig!

Og hvor­dan har det gått så langt?

– Vi åp­net 1. mars 2016. Da var det cir­ka ti styk­ker og 900 kvad­rat­me­ter i én eta­sje. Nå hol­der om­trent 75 men­nes­ker til her, for­delt på 35-40 grün­der­virk­som­he­ter. Ti nye er på vei inn og vi har over­tatt en halv eta­sje til. Det er mø­ter, gjes­ter og ak­ti­vi­tet her ab­so­lutt hele ti­den. De­lings­kul­tu­ren er fan­tas­tisk; alle hjel­per hver­and­re med liv og lyst, og helt uten å kre­ve be­talt. Di­rek­te rø­ren­de, er det.

– Value Accoun­ting, som had­de to an­sat­te her da vi åp­net, har vokst til rundt 15 og har den and­re, halve eta­sjen. Rein­hart­sen Media, som be­står av Ni­co­lay og Sti­an Rein­hart­sen, gjør det stort in­nen mar­keds­fø­ring via so­sia­le medi­er. De dri­ver Snapchat-kon­to­en til Hen­nig-ol­sen Is, blant an­net, og Sti­an rei­ser ver­den rundt som ma­na­ger for tro­pisk house-ar­tis­ten Mato­ma. Off­shore Crew går bra. Share­box er et av de mest spen­nen­de sel­ska­pe­ne på Sør­lan­det for ti­den, og jeg har stor tro på at fle­re av de and­re som hol­der til her, kom­mer til å lyk­kes.

– Men ikke alle, na­tur­lig nok. Noen gan­ger må jeg ta den ube­ha­ge­li­ge pra­ten med folk, før det går for langt. Apro­pos: Min far var fra Hæge­bo­stad og job­bet len­ge som car­pen­ter i USA. Jeg er født der over og bod­de der til jeg var fem, se­ne­re var jeg med pap­pa over i noen som­mer­fe­rier og snek­ret selv. Da lær­te jeg noe om ar­beids­mo­ral, re­spekt for hard­tar­bei­den­de men­nes­ker og at det går an å kom­me i gang på nytt etter å ha fei­let. Her blir du lat­ter­lig­gjort om du går konk, i USA får du nær­mest re­spekt. Det er in­gen skam å gå kon­kurs, bare det skjer på en ryd­dig måte!

Apro­pos USA: Sy­nes du of­fent­lig sek­tor bur­de være så vik­tig for ny­ska­pings­virk­som­het som til­fel­let er i Nor­ge?

– Jeg er evig takk­nem­lig for øko­no­misk, fag­lig og prak­tisk støt­te fra Kris­tian­sand kom­mu­ne, Sør­lan­dets Kom­pe­tanse­fond, In­no­va­sjon Nor­ge og fyl­kes­kom­mu­nen. Men på sikt – det vil si fra 2018 – må vi kun­ne stå på egne bein. To­re Gus­tav Dri­ve­nes ei­er 70 pro­sent av ak­sje­ne i COW­orx AS, mens jeg har de 30 sis­te pro­sen­te­ne og er dag­lig le­der. Så jeg er jo grün­der i en ny virk­som­het, jeg også. I fjor tok jeg ut mind­re lønn enn ren­gjø­rings­hjel­pen, men klar­te meg tak­ket være et eks­ternt kon­su­lent­opp­drag. Nå som Spare­bank 1 Sr-bank har kom­met inn med blant an­net mentor­til­skudd gjen­nom ny­sig­nert av­ta­le, ser jeg ly­se­re på frem­ti­den hva gjel­der egen lønn.

– Når det er sagt: Ja. Jeg sy­nes at pri­va­te in­ves­to­rer og men­to­rer bur­de være mer ak­ti­ve i ny­ska­pings­virk­som­het. Fle­re som har lyk­kes selv, bur­de føl­ge Bjar­ne Skei­es ek­sem­pel og hjel­pe fram and­re. Og for oss som dri­ver en pri­vat virk­som­het med mål om å få til nye ar­beids­plas­ser, er det et tanke­kors å se hvil­ke sum­mer det of­fent­li­ge pum­per inn i kon­kur­re­ren­de virk­som­het. Bør det være slik? Er det vir­ke­lig en opp­ga­ve for det of­fent­li­ge by­rå­kra­ti­et å dri­ve næ­rings­mes­sig in­no­va­sjon?

Ser du spe­si­el­le for­trinn ved Sør­lan­det som grün­der­re­gion?

– Jeg var ny­lig med på en stu­die­tur til Aus­tin, Texas. Byen er opp­rin­ne­lig kjent for mu­sikk, godt kli­ma og ea­sy li­ving. Men den har klart å ta sta­tu­sen vi­de­re, tak­ket være et godt, grün­der­venn­lig uni­ver­si­tet og en im­po­ne­ren­de sam­ling av nett­opp sli­ke pri­vat-sek­tor in­ves­to­rer og men­to­rer som jeg nett­opp snak­ket om. Her hos oss har vi jo et godt kli­ma, Dyre­par­ken og mye mer, og UIA har snudd seg rundt og blitt mye mer grün­der-ori­en­tert enn før. Så jeg tror Kris­tian­sand kan bli Nor­ges svar på Aus­tin. Ut­ford­rin­gen er å dyr­ke fram en grün­der­kul­tur blant stu­den­te­ne. Sånn som de har i Trond­heim. Kan jeg for­res­ten sen­de en hil­sen? Kris­tian­sand kom­mu­ne, med ord­fø­rer Ha­rald Fur­re i spis­sen, har flin­ke folk som vir­ke­lig får ting til å skje.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Ter­je Klung­land i ka­rak­te­ris­tisk po­si­tur i Cow­orx’ kom­bi­ner­te kan­ti­ne og møte­rom. Han er en pro­pell i mil­jø­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.