Li­ten sjan­se for riks­rett mot Trump

Bare to gan­ger er det blitt reist riks­retts­sak mot ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter. Det skal fort­satt mye til før Trump li­der sam­me skjeb­ne.

Faedrelandsvennen - - FRE­DAG -

Or­det «riks­retts­sak» er blitt hvis­ket man­ge gan­ger i for­bin­del­se med Do­nald Trumps re­gje­rings­tid så langt, blant an­net i for­bin­del­se med pre­si­den­tens spar­king av Fbi-di­rek­tør Ja­mes Co­mey.

Sam­ti­dig er det først nå av­slø­rin­gen om Co­meys no­tat om at Trump prøv­de å få Co­mey til å stan­se etter­forsk­nin­gen av da­væ­ren­de sik­ker­hets­råd­gi­ver Mike Flynns for­bin­del­ser til Russ­land at or­det blir sagt høyt, sær­lig av de­mo­kra­tis­ke po­li­ti­ke­re, men også av eks­per­ter.

NÅR KAN MAN REI­SE RIKS­RETTS­SAK I USA?

Hvis en høyt­stå­en­de em­bets­mann, der­iblant en pre­si­dent, be­går al­vor­lig kri­mi­na­li­tet el­ler mis­bruk av stil­lin­gen, kan Kon­gres­sen rei­se riks­retts­sak om å av­set­te em­bets­man­nen/pre­si­den­ten.

Re­pre­sen­tan­te­nes hus kan rei­se til­ta­len hvis 51 pro­sent av hu­sets 435 med­lem­mer stem­mer for.

HVOR­DAN FORE­GÅR EN RIKS­RETTS­SAK?

Selv riks­retts­sa­ken fore­går i Kon­gres­sens øvers­te kam­mer, Se­na­tet.

Her inn­le­des en hø­ring som – hvis sa­ken rei­ses mot en sit­ten­de pre­si­dent – le­des av jus­tis­mi­nis­te­ren. Hø­rin­gen har sta­tus som en retts­sak med for­sva­rer, ak­tor, av­hø­ring av vit­ner un­der ed og den til­tal­tes rett til å for­kla­re seg.

Etter hø­rin­gen trek­ker Se­na­tet seg til­ba­ke og stem­mer bak luk­ke­de dø­rer. Hvis to tredje­de­ler av kam­me­rets 100 med­lem­mer stem­mer for, blir pre­si­den­ten av­satt.

HVIL­KE PRE­SI­DEN­TER HAR VÆRT INN­BLAN­DET I RIKS­RETTS­SA­KER?

Hittil er det kun blitt reist riks­retts­sak mot to sit­ten­de ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter.

I 1868 ble Abra­ham Lin­col­ns etter­føl­ger, And­rew John­son, til­talt og fri­fun­net i en sak som drei­de seg om re­gel­brudd i for­bin­del­se med John­sons spar­king av krigs­mi­nis­te­ren hans, Ed­ward M. Stan­ton.

I 1999 ble Bill Clin­ton i en riks­retts­sak fri­fun­net for an­kla­ger om me­ned og for­søk på å på­vir­ke en etter­forsk­ning. Til­ta­len mot ham ble reist på bak­grunn av den så­kal­te Lewin­sky-af­fæ­ren – Bill Clin­tons sek­su­el­le for­hold til en prak­ti­kant i Det hvi­te hus.

Pre­si­dent Richard M. Nixon lå an til å bli til­talt i en riks­retts­sak i for­bin­del­se med Wa­ter­gate-skan­da­len, men trakk seg som pre­si­dent i 1974 før sa­ken mot ham ble reist.

HVOR LANGT UNNA EN RIKS­RETTS­SAK ER TRUMP?

I Re­pre­sen­tan­te­nes hus har Re­pub­li­ka­ner­ne for øye­blik­ket et kom­for­ta­belt fler­tall på 238 med­lem­mer av de i alt 435. De­mo­kra- tene har 193 plas­ser, mens fire er ube­sat­te.

De­mo­kra­te­ne må alt­så over­be­vi­se 23 re­pub­li­ka­ne­re om å til­ta­le Do­nald Trump – mens samt­li­ge de­mo­kra­ter må stem­me for – før en sak kan bli ak­tu­ell.

Skul­le man lyk­kes med å rei­se sak er det Se­na­tets med­lem­mer som til slutt skal av­gjø­re skyld­spørs­må­let. I Se­na­tet sit­ter Re­pub­li­ka­ner­ne på 52 av 100 plas­ser, mens De­mo­kra­te­ne kon­trol­le­rer 48 plas­ser. Si­den en skyl­dig kjen­nel­se kre­ver et fler­tall på to tredje­de­ler må alt­så 15 re­pub­li­ka­ne­re i så fall kjen­ne de­res egen pre­si­dent skyl­dig.

Inn­til vi­de­re er det kun få av Kon­gres­sens re­pub­li­ka­ne­re som åpent har kri­ti­sert Do­nald Trump. En av dem er tid­li­ge­re pre­si­dent­kan­di­dat John Mc­cain, som jevn­lig har vært en til ti­der tøff kri­ti­ker av Do­nald Trump. Sam­ti­dig trer sta­dig fle­re re­pub­li­ka­ne­re fram – ikke med eks­pli­sitt kri­tikk av Trump, men med be­kla­gel­ser over at de man­ge Trump-skan­da­le­ne som prak­tisk

talt vel­ter ut av Det hvi­te hus gjør det helt umu­lig for Re­pub­li­ka­ner­ne å gjen­nom­føre noen som helst form for po­li­tikk.

Dess­uten har re­pub­li­ka­ne­ren Ja­son Chaf­fetz, le­de­ren for Com­mittee on Over­sight and Govern­ment Re­form i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, skre­vet til FBIS fun­ge­ren­de di­rek­tør og bedt ham om å vi­dere­sen­de al­le no­ta­ter Ja­mes Co­mey har skre­vet om sine sam­ta­ler og mø­ter med Do­nald Trump. Ut­val­get er et av Kon­gres­sens mek­tigs­te, og over­vå­ker at det ikke fore­går svin­del og makt­mis­bruk i for­bin­del­se med re­gje­ring.

FOTO: TT/NTB SCAN­PIX

Pre­si­dent Do­nald Trumps sam­ta­ler med den rus­sis­ke uten­riks­mi­nis­te­ren Sergei Lav­rov i for­ri­ge uke, er blitt gjen­stand for ame­ri­kansk kri­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.