Han skal grans­ke

Faedrelandsvennen - - FRE­DAG - NTB

Po­li­ti­ke­re fra beg­ge par­ti­er i Kon­gres­sen er for­nøyd med at tid­li­ge­re Fbi-sjef Ro­bert Mu­el­ler skal grans­ke den mu­li­ge rus­sis­ke inn­blan­din­gen i val­get i USA.

Mu­el­ler skal ut­re­de «den rus­sis­ke re­gje­rin­gens inn­sats for å på­vir­ke det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get 2016 og re­la­ter­te spørs­mål», opp­ly­ser jus­tis­de­par­te­men­tet i USA.

Den tid­li­ge­re Fbi-sje­fens man­dat gjel­der ikke bare un­der­sø­kel­se­ne av mu­lig rus­sisk inn­blan­ding, men også «alle even­tu­el­le sa­ker som har opp­stått el­ler opp­står i for­bin­del­se med grans­kin­gen». Deri­blant alle «even­tu­el­le kob­lin­ger mel­lom rus­sis­ke myn­dig­he­ter og per­soner til­knyt­tet valg­kam­pen til pre­si­dent Do­nald Trump».

Kon­gress­po­li­ti­ke­re fra beg­ge de sto­re ame­ri­kans­ke par­ti­ene er for­nøyd med at Mül­ler ut­nev­nes som spe­sial­et­ter­fors­ker.

Le­de­ren for Re­pre­sen­tan­te­nes hus, re­pub­li­ka­ne­ren Paul Ryan, sier ut­nev­nel­sen sam­sva­rer med hans mål om å sik­re at «det er mu­lig å gjen­nom­føre grun­di­ge og uav­hen­gi­ge un­der­sø­kel­ser som føl­ger fak­ta».

Re­pub­li­ka­ne­ren Ja­son Chaf­fetz, le­der av en ko­mi­té i Re­pre­sen­tan­te­nes hus som til­sva­rer kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, skry­ter av val­get av Mu­el­ler.

– Upå­kla­ge­li­ge kva­li­fi­ka­sjo­ner. Bur­de bli all­ment ak­sep­tert, sier Chaf­fetz.

De­mo­kra­ten Eli­jah Cum­mings, som sit­ter i sam­me ko­mi­té, er blant dem som har krevd at sa­ken måt­te grans­kes av en spe­sial­et­ter­fors­ker. Han tror grans­kin­gen vil kun­ne av­dek­ke at Trump har for­søkt å hind­re retts­ve­se­nets ar­beid.

– Jeg tror Mu­el­ler kom­mer til å være uav­hen­gig, tøff og rett­fer­dig, og han kom­mer ikke til å la seg på­vir­ke, sier Cum­mings.

De­mo­kra­te­nes le­der i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, Nancy Pe­lo­si, sier hun er svært for­nøyd med at det er ut­nevnt en spe­sial­et­ter­fors­ker.

Også De­mo­kra­te­nes le­der i Se­na­tet, Chuck Schu­mer, er godt for­nøyd.

– Det var be­hov for ut­nev­nel­se av en spe­sial­et­ter­fors­ker, og Mu­el­ler er den ret­te per­sonen for job­ben, sier Schu­mer.

Ut­nev­nel­sen av Mu­el­ler kom­mer få da­ger etter at hans etter­føl­ger som FBI­di­rek­tør, Ja­mes Co­mey, fikk spar­ken av Trump.

Etter opp­si­gel­sen har eks­per­ter og medi­er spe­ku­lert på om Co­mey ble sagt opp for å set­te en stop­per for un­der­sø­kel­se­ne av de på­ståt­te for­bin­del­se­ne mel­lom Trumps valg­kamp­stab og Russ­land.

Trump-re­gje­rin­gen av­vis­te først det­te. Se­ne­re er­kjen­te Trump selv at han blant an­net had­de hatt Russ­land-sa­ken i tan­ke­ne da han be­slut­tet å spar­ke Co­mey.

FOTO: AP/NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.