FAK­TA

Faedrelandsvennen - - FRE­DAG -

Russ­land-an­kla­ge­ne

● Ame­ri­kans­ke etter­ret­nings­or­ga­ni­sa­sjo­ner kon­klu­der­te i fjor med at Russ­land for­søk­te å hjel­pe Do­nald Trump og ska­pe pro­ble­mer for Hil­la­ry Clin­ton før pre­si­dent­val­get i USA. Det ble ikke på­vis­te noe sam­ar­beid mel­lom Trump og rus­ser­ne.

● I fe­bru­ar skrev New York Ti­mes at av­lyt­te­de te­le­fon­sam­ta­ler vis­te at valg­kamp­med­ar­bei­de­re og and­re per­soner med til­knyt­ning til Trump i 2016 gjen­tat­te gan­ger had­de kon­takt med høyt­stå­en­de rus­sis­ke etter­ret­nings­agen­ter.

● I fe­bru­ar vi­dere­brak­te CNN og New York Ti­mes ube­kref­te­de opp­lys­nin­ger om at rus­ser­ne skal ha for­søkt å på­vir­ke Trump i minst fem år, blant an­net ved å til­by ham lu­kra­ti­ve for­ret­nings­av­ta­ler.

● I mars be­kref­tet Fbi-sjef Ja­mes Co­mey for førs­te gang at FBI etter­fors­ker Russ­lands inn- blan­ding i val­get og de på­ståt­te for­bin­del­se­ne mel­lom rus­ser­ne og Trumps med­ar­bei­de­re.

● Sa­ken grans­kes også av fle­re ko­mi­te­er i Kon­gres­sen.

● 10. mai ble Co­mey opp­sagt. Trump har be­kref­tet at han had­de blant an­net Russ­land­sa­ken i tan­ke­ne da han be­slut­tet å spar­ke Fbi-sje­fen.

● Iføl­ge ame­ri­kans­ke medi­er av­slør­te Trump strengt hem­me­lig etter­ret­nings­in­for­ma­sjon om IS i et møte med Russ­lands uten­riks­mi­nis­ter Sergej Lav­rov i Det hvi­te hus i for­ri­ge uke. Trump selv nek­ter for å ha gjort noe galt.

● Ons­dag ble tid­li­ge­re Fbi-di­rek­tør Ro­bert Mu­el­ler ut­pekt som spe­sial­et­ter­fors­ker som skal grans­ke den mu­li­ge rus­sis­ke inn­blan­din­gen i val­get i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.