Lov med ufor­mel­le sam­ta­ler

Faedrelandsvennen - - ME­NING - VIDAR ERTZEID

Nok en ar­tik­kel fra Leer-salvesen om Søgne kom­mu­ne, som ten­de­rer i ret­ning av å ha tatt et valg, og bæ­rer preg av slett, jour­na­lis­tisk hånd­verk, der ute­la­tel­se av in­for­ma­sjon ser ut til å være over­ord­net.

●● Jeg var også til ste­de på mø­tet i kon­troll­ut­val­get og har føl­gen­de kom­men­ta­rer: Ag­der Kom­mune­re­vi­sjon skri­ver i sitt no­tat til mø­tet: «Kom­mu­nen må selv fore­ta sub­sum­sjon, dvs å an­ven­de det ju­ri­dis­ke grunn­lag for å de­fi­ne­re hva som her be­skri­ves, på det som har vært og er fak­tum i sa­ken». Det fin­nes p.t. ikke noe ved­tak i Søgne kom­mune­sty­re vedr hva et luk­ket møte er, ei hel­ler de­fi­ni­sjon på det­te. Der­som kon­troll­ut­val­get skul­le hatt et fler­si­dig og ny­an­sert bil­de av møte­si­tua­sjo­nen, og et til­strek­ke­lig grunn­lag for å fat­te et ob­jek­tivt og uav­hen­gig ved­tak, vil­le det selv­føl­ge­lig vært na­tur­lig av ut­val­gets le­der å inn­kal­le fle­re enn ord­fø­re­ren «til å for­tel­le ut­val­get hvor­dan de om­strid­te møte­struk­tu­re­ne på råd­hu­set fore­går». Det­te unn­går Leer-salvesen å be­mer­ke. Han re­fe­re­rer vi­de­re til ord­fø­re­rens be­skri­vel­ser om fire uli­ke møte­ty­per, der det så­kal­te «ad hoc» ut­val­get er sen­tralt. Man­da­tet til det­te ut­val­get opp­hør­te den da­gen ut­val­get had­de be­stemt seg for hvil­ket ju­ri­disk fir­ma kom­mu­nen skul­le be­nyt­te seg av. Det­te vet også Leer-salvesen. Ord­fø­re­ren kon­klu­der­te for­øv­rig med til ut­val­get, og etter nær­me­re en halv ti­mes for­kla­ring, at hun egent­lig ikke var sik­ker på hvil­ke mø­ter som frem­de­les ble av­holdt, og hvem som møt­te på dis­se even­tu­el­le mø­te­ne. Det­te unn­la­ter også Leer-salvesen å be­mer­ke.

Om «Pro­fes­sor-kri­tikk» le­gi­ti­me­rer Leer-salvesen sin vink­ling i sa­ken til jus­pro­fes­sor Jan Fr. Bernt. Hvil­ket grunn­lag prof. Bernt ut­ta­ler seg på, vi­tes ikke, men det bør ikke være ba­sert på Fædre­lands­ven­nens in­for­ma­sjon, el­ler mang­len­de så­dan­ne. Vi­de­re om­ta­ler Ag­der Kom­mune­re­vi­sjon seg i sitt no­tat fle­re ste­der om hva slags sam­men­koms­ter og mø­ter som fak­tisk ER lov­li­ge, og som vara­ord­fø­rer Ter­kel­sen (Frp) og Arild Ber­ge (V) ut­ta­ler seg grun­dig om i avis­ar­tik­ke­len («Jus­pro­fes­sor: Søgne bry­ter lo­ven»). Det­te unn­la­ter også Leer-salvesen å be­mer­ke. Ord­val­get Leer-salvesen ut­le­der om sa­ken er for­øv­rig be­mer­kel­ses­ver­dig. «Ref­ser» (be­tyr straffe­lik­nen­de re­ak­sjon) og «få slutt på» bur­de Leer-salvesen vite at er ster­ke ord for et kon­troll­ut­valg å kun­ne bru­ke. Jeg tør min­ne ham om at ut­val­gets man­dat er «uav­hen­gig­het og ob­jek­ti­vi­tet», og «at ut­val­get ikke skal være en are­na for parti­po­li­tikk, el­ler over­prø­ve po­li­tis­ke be­slut­nin­ger». Jeg vil tak­ke Li­ne Bos­nes Heg­na fra Tele­mark Kon­troll­ut­valgs­sek­re­ta­riat for å ha le­det mø­tet for­bil­led­lig, samt klar­gjort at det fak­tisk er lov å ha ufor­mel­le sam­ta­ler og mø­ter, og at det fak­tisk er be­hov for sli­ke mø­ter. Sa­ken ku­li­mi­ner­te for­øv­rig også fra Leer-salvesen med føl­gen­de ord­lyd: «Kon­troll­ut­val­get ved­tok å opp­ford­re kom­mune­sty­ret til å end­re da­gens prak­sis med ufor­mel­le mø­ter».

Så får vi bare in­der­lig håpe at det også i frem­ti­den blir lov til å ta seg en kopp kaf­fe på råd­hu­set sam­men med po­li­ti­ke­re og folk fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen uten å bli mis­ten­ke­lig­gjort og be­skyldt for å dri­ve frak­sjons­virk­som­het og and­re uhumsk­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.