Men størst blant dem er kjær­lig­he­ten

Faedrelandsvennen - - ME­NING - MAY BRITT SVENS­SON

I Pau­lus førs­te brev til Korin­ter­ne står den set­nin­gen, som en lede­stjer­ne til oss på vår vand­ring gjen­nom li­vet.

●● Un­der en be­gra­vel­se her for­le­den ble jeg på­min­net om at grunn­mu­ren i Den Nors­ke Kir­ke er nett­opp det­te. Pres­ten bred­te ut sine ar­mer, som for å om­fav­ne me­nig­he­ten, sam­ti­dig som han for­sik­ret oss om at i Den Nors­ke kir­ke er alle vel­kom­men. Jeg sit­ter der, på en benk så hard at jeg er i ferd med å ut­vik­le rev­ma­tis­ke pla­ger, og ten­ker på hvor kaldt det­te blir sagt. I min kom­mu­ne, Aud­ne­dal, ble Prest og Kon­fir­man­ter nek­tet ad­gang til bede­hu­set på Byre­mo, si­den pres­ten stil­ler seg po­si­tiv til ek­te­skap mel­lom ho­mo­fi­le, og den nye li­tur­gi­en. Jeg kom sta­dig til­ba­ke til den set­nin­gen, men størst av alt er kjær­lig­he­ten. Kan­skje jeg mis­for­sto litt, men hand­let ikke det­te om neste­kjær­lig­het og ikke om den sek­su­el­le kjær­lig­he­ten. Hvor­for er det så vans­ke­lig å ak­sep­te­re at noen bi­fal­ler kjær­lig­het mel­lom voks­ne, sam­tyk­ken­de men­nes­ker, uan­sett kjønn? Hvor­for er det let­ter å åpne dø­ren til Guds vel­sig­nel­se for en som le­ver i ett he­te­ro­filt for­hold, sam­ti­dig som den­ne skju­ler en pe­do­fil leg­ning? Hvor­dan kan ett bede­hus­sty­re heve seg så høyt over and­re men­nes­ker at de nek­ter barn ad­gang til ett av guds man­ge rom? For­di den mann som skal un­der­vi­se bar­na har for­stått at kjær­lig­het mel­lom 2 men­nes­ker hand­ler om så mye mer enn det som skjer un­der dy­nen. Skal vi ikke lære bar­na våre for­stå­el­se og ak­sept? Skal de bare lære å for­døm­me og for­ned­re dem som vel­ger and­re vei­er? Hen­del­sen på Byre­mo gjør meg trist til sinns, for­di jeg øns­ker at den krist­ne tro skal hand­le om neste­kjær­lig­het og med­men­nes­ke­lig­het. Hvor­for kan den ikke det?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.