Hvor­for opp­fø­rer vi oss slik?

Faedrelandsvennen - - ME­NING - KAI M. UT­SOGN

Vi har nett­opp mar­kert fri­gjø­rings­da­gen 8. mai.

Krigs­sei­ler­ne: De sis­te krigs­sei­ler­ne nær­mer seg 100 år. Iføl­ge Churchill og Roo­se­velt var de nors­ke krigs­sei­ler­nes inn­sats mer verdt for de al­li­er­te enn en mil­lion sol­da­ter. Det som er trist, var at det var nors­ke myn­dig­he­ter som tok seg av dem. Først i 2013 ber den nors­ke stat om unn­skyld­ning for at de ikke tok bed­re vare på dem. Krigs­sei­ler­ne kjem­pet en håp­løs kamp mot den nors­ke stat, som be­hand­let dem skan­da­løst etter kri­gen.

Først i 1972 etter man­ge års kamp ved­tok Stor­tin­get en ut­be­ta­ling til krigs­sei­ler­ne som ble kalt «æres­lønn». Ut­be­ta­lin­ge­ne var kr. 200,- per må­ned mi­nus skatt kr. 20,-.

Nord­sjø­dyk­ker­ne: Det er vi­ten­ska­pe­lig be­vist at dyk­kin­gen har på­ført dyk­ker­ne hjerne­ska­de. Sta­ten er grunn­ei­er av pe­tro­le­ums­virk­som­he­ten (av un­der­sjø­isk pe­tro­le­um). En virk­som­het som har skapt be­ty­de­lig inn­tek­ter. Der­for bur­de sta­ten ta et mo­ralsk an­svar for pio­ner­dyk­ker­ne i Nord­sjø­en.

Så opp­le­ver vi at Høy­este­rett «kas­tet» dyk­ker­ne frem og til­ba­ke i retts­sys­te­met for å unn­gå at sta­ten skul­le stå til an­svar og slip­pe er­stat­ning. Slit­ne dyk­ke­re kla­get Nor­ge inn for Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len (EMD) for brudd på men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen. Dom­sto­len fant ikke godt gjort at kla­ger­ne had­de krav på er­stat­ning. Men de ble til­kjent en er­stat­ning på 8.000,- euro hver.

Spans­ke sjø­folk: Nors­ke myn­dig­he­ter har blankt av­vist krav om pen­sjons­ut­be­ta­lin­ger for spans­ke sjø­folk om bord på nors­ke skip. Nor­ge ble inn­kla­get til Den euro­pe­is­ke so­sial­ko­mi­te. Sjø­fol­ke­ne job­bet hele li­vet på nors­ke skip og får in­gen­ting i pen­sjon, ver­ken fra den spans­ke stat el­ler den nors­ke stat. Det­te er pin­lig for Nor­ge. Af­gha­ni­stan-tol­ke­ne: Etter å ha frem­met in­for­ma­sjon om at blant an­net Ita­lia, Ca­na­da, USA, Tysk­land og Stor­bri­tan­nia har gitt sine tol­ker og de­res fa­mi­li­er opp­hold, skar Ar­bei­der­par­ti­et gjen­nom og sør­get for at kamp­tol­ke­ne har fått inn­vil­get opp­hold i Nor­ge.

Døds­straff: Vi har ikke døds­straff i Nor­ge. Det over­la­ter vi til and­re. To ira­ne­re som tryk­te bib­ler i et «un­der­jor­disk tryk­ke­ri» i det skjul­te Iran, ble an­gitt. I Iran er det døds­straff for den slags virk­som­het. De flyk­tet til Nor­ge og søk­te om opp­holds­til­la­tel­se.

Nå er den sis­te an­ken av­vist på et me­get spin­kelt grunn­lag, da de ikke kun­ne leg­ge frem

❞ Hvor­for kan vi ikke vise raus­het mot men­nes­ker i nød. Er vi så fat­ti­ge?

fak­ta som UDI var ute etter. UDI har nå be­slut­tet at de skal ut­vi­ses og re­tur­ne­res til Iran. Det vil være ens­be­ty­den­de med en snar­lig of­fent­lig hen­ret­tel­se på et el­ler an­net torg i Iran.

Hva er det med oss? Dis­se unge men­ne­ne som flyk­tet for li­vet, kun­ne vans­ke­lig vite hva UDI treng­te av be­vis.

Hvor­for kan vi ikke opp­fø­re oss som «folk». Er der tvil skal den kom­me til­tal­te til gode.

Det vir­ker som vi langt in­ne i folke­sje­la må kas­te hjelpe­løse men­nes­ker frem og til­ba­ke i retts­sys­te­met - uan­sett.

Hvor­for kan vi ikke vise raus­het mot men­nes­ker i nød. Er vi så fat­ti­ge?

FOTO: NTB SCAN­PIX

Iføl­ge Churchill og Roo­se­velt var de nors­ke krigs­sei­ler­nes inn­sats mer verdt for de al­li­er­te enn en mil­lion sol­da­ter, skri­ver inn­sen­de­ren. Bil­det vi­ser krigs­sei­le­re som red­des etter å ha blitt tor­pe­dert un­der and­re ver­dens­krig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.