Ar­beids­til­sy­net

Faedrelandsvennen - - ME­NING - ROALD THOR­SEN

Pro­ble­mer på ar­beids­plas­sen? Godt vi har Ar­beids­til­sy­net, ten­ker du kan­skje.

●● Det gjor­de også de pols­ke ar­beids­ta­ker­ne på bil­vask­fir­ma på Øst­lan­det, da de ble grovt ut­nyt­tet og be­talt med 17 kr. ti­men iføl­ge Brenn­punkt den 11 d.m.

Da ble be­drif­ten kon­tak­tet og brev ble sendt fra fir­ma­et at alt var i or­den hos dem. Det­te var til­syne­la­ten­de godt nok for Ar­beids­til­sy­net til at de kun­ne leg­ge bre­vet i skuf­fen og av­slut­te sa­ken.

Så nes­te gang du opp­le­ver pro­ble­mer el­ler even­tu­elt ut­nyt­tel­se på ar­beids­plas­sen får du trøs­te deg med at i Nor­ge har vi i det mins­te Ar­beids­til­sy­net du kan sen­de brev til...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.